Advertise here

رضاى پهلوى هم شد دموكرات - تو گويى كه خمينى گشته سقراط

Balatarin

رضاى پهلوى هم شد دموكرات
تو گويى كه خمينى گشته سقراط
ببخشيد اين يكى قدرى مزاح است
مزاحى با رضا فرزند شاه است
اصولاً ما دموكراسى نداريم
اصولى جز بوروكراسى نداريم
به جز ناخالص و خاطى نداريم 
دو جين احزاب افراطى نداريم
 ز چپ يا راست، هر نوعى كه باشند
نود در صد ز يك ايل و قماشند
تمام اين گروه ها شاه دارند
خمينى و خدا همراه دارند
كه اين شاهزاده  استثنا نباشد
از اين بابت تك و تنها نباشد
بود اندك تفاوت هاى ناچيز
زمن پوزش اگر گرديده تبعيض
تو دانى واژه شيخ و شهنشاه
مقام ارتشى و آية الله
اساساً راه استبداد باشد
عليه راه عدل وداد باشد
همه دانند شيخ وشاه مشروط
نباشد حرف خوب و راه مربوط
بيا از ارث بابا دست وردار
كه آب از جوى رفته اى فداكار
نزن اين حرف هاى گنده گنده
كه ديگر حوصله از ما نمانده
نگو با من سر خرمن چه ميدى
سر خرمن  به ما و من چه ميدى
بگو بينم اگر ضد فقيهى
به فكر مردم و راه صحيحى
چگونه رهبر شورا شدى تو
كه رهبر با كدوم آرا شدى تو
بگو با من كه راى ما چه ميشه
حقوق يك يك اعضا چه ميشه
تو ميخواهى كه با همچين اجندا
بگردى ناخداى كشتى ما
ولى از چاپلوسان من چه گويم
ز يك يك كاسه ليسان من چه گويم
شنيدم اينكه يك حزب كمونيست
دهد آقا رضا يك نمره بيست
يه بخش از سبز ها با تو مدارا
مدارا، مهربان و سازگارا
عجب پول فراوان مزه داره
هميشه مشترى تازه داره
بيا آقا رضا كن كار بهتر
ز آن آقا و آن پر روى انتر
در آنجا نيمه راى ما بدزديد
در اين شورا كجا رايى كسى ديد
بيا و حرف باقر زاده گوش كن
نه اينكه گوش حرف جرج بوش كن
به حرف لادن و ديگر عزيزان
تو اين وبسايت همينجا و هم الان
بيا مانند آقاى  سه كله
دو تا از كله ها را كن تو دله
كمك كن پارلمانى ما بسازيم
به راى مردم خود ما بنازيم
ولى با شيوه هاى خوب و عالى
نه اينكه با شعاراى تو خالى
نه مانند امام راحل ما
كه ميزد حرف خوب بهر دل ما
همانكس گفت راى است راى ملت
وليكن بين تو اين خوارى و ذلت
رضا جان ما دگر ناجى نخواهيم
دگر امامه و تاجى نخواهيم
بدان مشكل، اگر كه اجتماعى است
برون رفتن از آن هم همصدائى است
ولى اين همصدايى راه دارد
كه يك راه خوش و دلخواه دارد
كه راه آن فقط ايجاد سايت است
و آنهم سايت با ايجاد رايت است
هر آنكس كو ز آن مام وطن هست
ز هر قوم و ز دين و مرد وزن هست
در اين وبسايت حق راى دارد
بداند راى او را مى شمارد
هر آنكس حق يك تن متن دارد
تواند توى وبلاگش گذارد
ز متن سوتى و متن نوشته
ز هر موضوع و هر عنوان و رشته
هر آنكس كار او بالاترين است
و كار او ز نوع بهترين است
رود در صدر و در بالاى صفحه
تمام وقت، همه ايام و هفته
هر آنكس كار او در صدر باشد
به پيش ما بسى پر قدر باشد
بدينسان رهبر و پيشرو بسازيم 
مجازى پارلمان نو بسازيم
واينكه رهبران واقعى را
بياريم سوى صدر و سوى بالا
وليكن ما تمامى قوانين
ز كل و جز هر دستور و آيين
به راى يك يك اعضا گذاريم
به راى عضو در هر جا گذاريم
بگوييم اينكه ديگر شاه مرده
خمينى و خدا همراه برده
و حالا گو به من آقا رضا جان
به روح آن پدر يا كه رضا خان
تو راه مردمى را مى پذيرى
و يا اينكه دو صد ايراد گيرى
گمانم اينكه با يك تانك چيفتن
روى رو پارلمان و ايده من

Balatarin

farhangpooya @farhangpooya

In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

Comments 8 Pending 0

Sort comments:
IRANLOVESISRAEL

IRANLOVESISRAEL

Ostaad ahossieni, Mr. Reza Pahlavi is probably one of the the most democratic and more importantly one of the most likely candidates for the leadership of a democratic movement that Iranians can galvanize and rally behind.

He is the only hope Iranians have left! I mean can you name one Iranian not two not three just one Iranian that cats and dogs could/would rally around let alone Iranian people would follow at this juncture? This is a time for serious conversation and thinking not playing around with peoples noses...!:-)!

I hope your poetship would reconsider your thinking and accept Mr. Reza Pahalvi as the most viable asset that could lead Iranians out of this septic well of the Islamic Mostrah!

With much regards and best wishes for healthy and happy Persian new year!

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

I would like to bring to your attention that Reza Pahlavi published two blogs on this site.
He did not answer a single question or comment when people put questions to him.
How can he be considered as the most viable asset if he does not even bother to engage himself an any dialogue with people on this site.
In my view he has received really good training in phase mongering by experts in the West. I must say he is very good at saying all the nice things we want to hear, however he does not do anything to promote democracy and the role of individuals in his organisation. I am making some serious suggestions in my poems. Why does he not consider any of these suggestions. I really do not think he means what he says.
I am yet to receive a single reply to this poem (kind of letter).
Perhaps you can ask him to respond to my concerns.
Unfortunately what people say and what they do are two different things.
Please see the fifty promises Khomaini made below.
One of them was the answer to my own question relaying a message from members of Iranian society in our university expressing concern about the dreadful ideas in his book called the Islamic State(حکومت اسلامی).
Please see the link below:
پنجاه دروغ که آیت الله خمینی درفرانسه مردم ایران راباآنها فریفت
http://www.persiancavalier.com/?p=279
We must not allow ourselves to be deceived again.
People have to be engaged in electing leaders and determining the policy.
Reza Pahlavi does not allow that.
So we reject hi false promises.

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

Thanks for your polite reply

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

تصحيحات
بگوييم اينكه ديگر شاه مرده
خمينى و خدا همراه برده
بيت دوم از شعر معروف هادى خرسندى عزيز استقبال شده است.
خدا يك شب به خواب شاه آمد
خمينى با خدا همراه آمد
همچنين در اين شعر به شعر زيباى ديگرى از هادى(هادى سه كله) اشاره شده است.

h.jahanshahi

h.jahanshahi

بنظر من، محکوم کردن فرزند بخاطر اخلاق و سیاست پدر کار درستی نیست. احتمالن شما هم راضی نخواهید بود که کسی شما را بخاطر مخالفت با پدرتان زیر سئوال ببرد، حداقل من اینرو در مورد خودم عادلانه نمیدانم و فکر میکنم بیشتر آدمها مثل من فکر میکنند. بهرحال من فکر میکنم که رضا پهلوی در شرایط حاضر علیه جمهوری اسلامی نقش مثبتی بازی میکند و او هم مخالف ملاهاست و پیشرفت ایران را میخواهد. حالا شاید شما معتقد باشید که نقش منفی دارد. ولی در هرحال منفی بودن یا مثبت بودن کار او یک محتواست که میشود سر آن بحث کرد ولی در باره اینکه کسی فرزند پدرش هست نمیتوان بحث کرد و یا به نتیجه مثبتی رسید.

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

مشاورین رضا پهلوی به او یاد داده اند که حرف های زیبا ولی بی محتوا بزنه. یک فرد دموکرات در مقام اپزیسیون نیز می تواند دموکرات باشد و اینکه حق دموکراتیک برای هواداران خود قائل شود.هیچ پروسه دموکراتیکی رضای پهلوی را در راس یک جریان سیاسی قرار نداده. رضای پهلوی زمانی میتواند ادعای دموکرات بودن داشته باشد که از طریق رای مستقیم اعضا یک تشکل سیاسی انتخاب شده باشد و تمام لوایح (مثلا شورای ملی ایران) و متممات آن از طریق کنفرانس و یا وبسایت به تصویب اعضا رسیده باشد. من هرگز نگفتم رضای پهلوی به خاطر اینکه فرزند شاه است فردی غیر دموکرات می باشد. بسیاری از جریانات کمونیستی نیز مدعی اند که ما پس از اینکه قدرت سیاسی را کسب کردیم قدرت را به شورا ها واگذار می کنیم.
خلاصه اینکه ما باید دموکراسی را قبل از به قدرت رسیدن در تشکلات خود تمرین کنیم.

h.jahanshahi

h.jahanshahi

از پاسخ شما سپاسگزارم. برداشت من از حرف شما این هست که تا زمانیکه ما دمکرات نشده ایم نمیتوانیم به دمکراسی برسیم و ازاین رو نمیتوان فعالیت رضاپهلوی را هم مثبت ارزیابی کرد چون او دمکرات نیست. امیدووارم که برداشتم درست بوده.
ولی اینجا برای من همان سئوال همیشگی و قدیمی مطرح میشود: آیا اول مرغ وجود داشت یا تخم مرغ؟ یعنی باید اول دمکرات شد و یا اینکه باید اول بهم نزدیک شد؟

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

با تشکر از کامنت شما, بنظر من این موضوع را نباید به مرغ و تخم مرغ تشبیه کرد. هیچکس نمی تواند مانع فعالیت سیاسی فرد دیگری شود. تمام حرف من این هست که پیشروان سیاسی باید حرفشان با عملشان بخورد. بختیار هم از این حرف های قشنگ می زد اما دستش توی جیب صدام و شیوخ مرتجع عرب بود و هیچگاه در هیچ حرکتی بطور کلی مردم و بطور اخص اعضائ جریان سیاسی خود را دخالت نمی داد و این را بدانیم که هرکس پول و بودجه می گذارد نوع حرکت و سیاست ها را نیز تعیین می کند. منطق این نوع مبارزه نیز چنین هست. اگر شیخ عرب بودجه بگذارد او اجازه نمی دهد دیگران از طریق دموکراتیک پول او را خرج کنند, و اینکه هر تصمیم جمعی می باید مطابق میل او باشد. با این وجود تا آنجا که من اطلاع دارم هیچ سندی وجود ندارد که ثابت کند که او به تصمیمات جمعی و دموکراتیک پایبند بوده است. دیگه وقت این رسیده که ما این مناسبات را نپذیرم و اجازه بدهیم که این شیوه ها یی که خود بیشتر شبیه نظم ارتش و ولایت فقیه است ادامه پیدا کند. مشکل ما شخص خامنه ای نیست. مشکل نظم و مناسبات ارتشی و ولایت فقیه است.