Advertise here

قسمتی‌ از صحبت‌های هاشمی رفسنجانی‌ در سال ۱۳۶۷

Balatarin

یادآوری تاریخی : ویدئویی از صحبت‌های هاشمی رفسنجانی‌ در میان سپاهیان در سال ۱۳۶۷ پس از پذیرش قطعنامه ۵٩٨ سازمان ملل. در این ویدیو به خامنه‌ای اشاره می‌شود.

Balatarin
Sort comments: