Advertise here

آخوند نامه، سی و چند سال تاریکی

Balatarin

 
گفت آخوندی که ما نان آوریم
برق و خانه مفت و ارزان آوریم
کوی و برزن را چراغان می کنیم
مهر و آزادی فراوان می کنیم
گرگ را همسایه با بز می کنیم
دشت را پر از گل رز می کنیم
جسم و روح جملگی پر می دهیم
هر چه خواهی ما بر آن سر می دهیم
خود رویم و خانه در قم می کنیم
با عبادت نفس خود گم می کنیم
مردمان مسحور گفتارش شدند
سر بسر راهی در گاهش شدند
 
مدتی بگذشت و او رهبر بشد
نفس اماره تو گویی چیره شد
وعده هایش جملگی وارونه گشت
شهرها با جنگ او ویرانه گشت
هرچه بودی شد گران اندر گران
غیر خون مردم پیر و جوان
علم و دانش گوییا بازنده شد
رسم تازی بار دیگر زنده شد
زن دوباره زیرچادر شد نهان
تیره شد در نزد او هفت آسمان
شد شتر معیار و مقیاس عمل
ملک و ملت دست ملای دغل
با ریا و تقیه و دوز کلک
گشت ملا هم امام و هم ملک
نوکران تازیان افسر شدند
از همه ایرانیان برتر شدند
واژه ی میهن پرستی شد خطر
نخبگان صد جای دنیا در بدر
درس تاریخی ما تغییر کرد
هرچه ملا خواست خود تحریر کرد
دزدی و فخشا وطن را در گرفت
اعتیاد اینجا و آنجا را گرفت
کشور خوشنام ما بد نام شد
ضد ما هر دشمنی همگام شد
هرکه آگه بود و او دادی بخواست
رفت زندان زجر دید و برنخاست
بازگو کردم که تا یادآوری
نسل مارا سوخت این خوش یاوری
روی آور بر خرد ای هوشیار
شیخ و ملا را نباشد اعتبار
خیز و کشور را زنادان باز گیر
در چنین دامی مشو دیگر اسیر

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
daneshjoo

daneshjoo چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

به مناسبت 22 بهمن