Advertise here

روسری ( سروده گیتی)

Balatarin

گیسوی من اگر چه نهانست در زیر روسری 
هر تار آن ز شادی و غم میکند حدیث 
گوید ز هر دری 
از سالهای پرزده  بر شاخسار عمر 
تا روزهای تلخ کنونی که حاکمان 
حکم حجاب را به رگ  جاری زمان 
تزریق  میکند 
باد افاره  گناه  تو را  ای زن جسور 
زیبای پرخروش  
تا کی کشم بدوش 
گر عشق  ساربان جوان  دل نمی ربود 
پنهان  ز چشم  شوی 
این آیه هم برای زنان رخ نمی نمود  
مو سرخ فتنه جوی 
 
*
 
یادش بخیر بازی زلف من و نسیم 
بر روی  شانه ها  
همراه  با  شکفتن گل بوته بهار 
مستانه میخزد 
سرپنجه های باد از لابلای چین و شکنهای بی شمار 
آنسان که بگذرد  بر کشتزارها 
از یاد  کی رود  آن لحظه های شاد  
 
*
 
گاهی که دل  ز نیش  جفا  بود غمزده 
می بستمش به بند 
با هر  گره  مهار بر او  میزدم  که  هان 
بر حال  دل  مخند 
پیوند  داده ام 
هر  تار دل  به مو 
هر تار مو  به دل 
 
*
 
 آه .... ای  خدای من 
امروز زندگی  متجلی  در آیه هاست 
گوید به ضرب و شتم 
پنهان کنید  زیور خود را  ز چشم  مرد 
زلف  پریش من 
بیهوده  دل مبند  بر پنجه های باد 
در زیر روسری 
هرگز  نمی وزد  
مستانه هر بهار .... مستانه  هر بهار 
 
گیتی -- فروردینماه  ١٣٦٨ 
 
 

Balatarin

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi


یادش بخیر بازی زلف من و نسیم
بر روی شانه ها های
همراه با شکفتن گل بوته بهار
مستانه میخزد
سرپنجه های باد از لابلای چین و شکنهای بی شمار
آنسان که بگذرد بر کشتزارها
از یاد کی رود آن لحظه های شاد

Sinibaldi

Sinibaldi

The good time.

Here, in the
present, while
the sound of
a new day
appears in the
sky with a
delicate glimmer.

Francesco Sinibaldi