Advertise here

خنوف و یا آخوند گرفتگی

Balatarin

اگر کسوف و خسوف را آشنا باشيد

خنوف را هم درک خواهيد کرد
این پدیده نادر زمانی رخ میدهد که یک خواهر بسیجی (با چادر) جلوی یک آخوند قرار گرفته و آخوند برای مدتی دیده نمیشود !! اين را «خنوف» يا آخوند گرفتگی  گويند.

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
ahang1001

ahang1001    

به معنای دیگر اگر من مقابل یک خر قرار بیگیرم و خر دیده نشو.د
میشود خر گرفتگی؟
این ملت مدتهاست که مقابل خر قرار گرفته اند و بروی خود نمیاوردند...