Advertise here

چکامه ۲۲ بهمن روز شورشیست

Balatarin

لینک منبع 

 

روی سخنم با جبهه به اصلاح ملیست 

روی سخنم با ملی مذهبیست

روی سخنم در کل با مصدقیست

 

روی سخنم با مجاهدست

روی سخنم با فدایست 

روی سخنم در کل با توده ایست

 

روی سخنم هست با کمونیست

روی سخنم هست با حکمتیست

روی سخنم در کل با چپیست

 

روی سخنم با مصدقیست 

روی سخنم با توده ایست 

روی سخنم با چپیست

روی سخنم در کل با شورشیست

 

تو دگر چرا ۲۲ بهمن را عزا دانی 

تو که بهتر از هر کس میدانی 

۲۲ بهمن روز توست

 

امروز را تو باید شاد و مسرور باشی 

لحظه پیروزی توست گویی 

امروز تو باید،  به دگر شورشیها خجسته باد گویی

 

چکامه از امید دانا

 

Balatarin
Sort comments: