Advertise here

خواب زیر سایه درخت، وز وز مگس، لقمه نان و یک چای

Balatarin

 

 

فقط دو دسته در ایران صاحب قدرتند، خودفروختگان به انگلیس و فراماسونری، و گروه دوم پا دو ها و خانه شاگردهای نوکران انگلیس. مابقی ملت یا درسکوت ناشی از ترس هستند و یا سرشان گرم طهارت و غسل و چاپیدن این و آن.  افسوس که بسیار هستند از مردم ما که شکستهای پی در پی ملی ما را بگردن دین میاندازند، قافل از آنکه بنیاد و اصل ولایت فقیه دقیقا بر اساس دستورات و صلاحدید فراماسونری و ادامه استثمار دولت انگلستان در ایران است.  کوچکترین راهی در حال حاضر برای نجات در دست ایرانیان نیست. شاید هرج و مرج های آینده ناجی ایرانیان شود.  آنقدر باید فساد در ایران پیشرفت کند و میزان جنایات زیاد شوند که دیگر کنترل حتی از دست انگلیس نیز خارج گردد (با آنکه بدیهی بنظر میرسد). و آنوقت شاید ما هم روزی مانند بنگلادش و سری لانکا، پیراهن دوز و کفش ساز شرکتهای غربی شویم.  آنچه هنوز اجازه نمیدهد ما به آن مرحله برسیم نفت است. تا این ثروت که در واقع متعلق به انگلستان و شرکاست و ما فقط نگهبان آن هستیم، بالای سر ما میباشد،  مردم ما فقیر مانده و اجانب راضی.  تنها راه رسیدن به یک زندگی آرام بنگلادشی، ازدیاد در مصرف است و تسریع فساد وهرج و مرج است. هرچه ایرانی بیشتر مصرف کند و کمتر بسازد و هموطن را بچاپد و توی سر این و آن بزند، آمال و آرزوی رسیدن به یک زندگی آرام بنگلادشی زودتر بثمر خواهد رسید، که همانا دراز کشیدن زیر سایه درختی، وزوز کردن مگسی و لقمه نانی و یک چای.....ایرانی چیز دیگری نمیخواهد. آنچه ما را عقب نگهمیدارد دین نیست بلکه بافت فلسفی ما و نگاه ما به زندگی است

Balatarin

Comments 1 Pending 0

Sort comments:
maziar58

maziar 58 Maziar

True.
Can we negotiate with them
Take all the oil for a FREE SECULAR IRAN.