Advertise here

آخوند شناسی، قدمی در راه آزادی ایران

Balatarin

 

آخوند شناسی، گامی در راه آزادی ایران / دانشجو 

اگر چه زشتی رفتار آخوندها در این سی و چند سال ، یعنی از زمان به قدرت رسیدن آنها، بیشتر هویدا شده است ،اما نقشی که آنها در خرابی و عقب ماندگی ایران داشته اند از قرنها پیش سابقه دارد.  نادرشاه افشار تحریکات آنها را از دلایل ادامه جنگ صد ساله ایران و عثمانی می دید. امیر کبیر با آنها در گیری داشت و رضا شاه مشاغل ومناصبی که بناحق اشغال کرده بودند از آنها گرفت و آنها رابه سربازی فرستاد.                                                                                                            قرنها تسلط آخوندها بر مساجد و مدارس وعدلیه  خانه ها و در دست داشتن چماق تکفیر چنان گرد تاریکی و خرافات بر کشور و مردم ما پاشیده که حتی اکنون هم ناآگاهان  ساده اندیشی پیدا می شوند که بر جای پای سیدعلی خامنه ای بوسه می زنند و فکر می کنند با اینکار به خدا و بهشت او نزدیکتر می شوند. همین ساده اندیشی موجب سکوت گروه بزرگی از هم میهنان ما در برابر بیدادها و تجاوزات ملایان شده است.                                                                                                    هر میهن دوست آگاهی می داند که اینهمه جهل ریشه داری که آخوندها ایجاد کرده اند جز با روشنی آموزش و پرورشی هدفدار و شایسته و پیوسته،  زدوده نمی شود.  آنچه در این برهه از زمان در این زمینه کار ساز می باشد افشای پیگیرانه ی ریاکاری، تزویر، زن ستیزی، فرصت طلبی و بی کفایتی آخوندها می باشد. رسانه های گروهی و وسایل آموزشی امروزه، این کار را برای همه ما آسان کرده است.  رونوشت گرفتن، دوباره نشان دادن  و ارسال اینگونه مطالب به دیگران به این هدف کمک بزرگی می کند. آنها که به جای پای خامنه ای بوسه می زنند،  نشان می دهند که دانش  و بینش همه افرادیکسان نیست و بنابراین  روشنگری و در میان نهادن اطلاعات با دیگران که چندان پیچیده نیست،  همیشه می تواند سودمند باشد.  چند مقاله و دو سروده زیر در این رابطه نوشته شده اند:

مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟

http://parsdailynews.com/102763.htm

چرا ایرانیان از آخوندها متنفرشده اند؟

http://iranian.com/posts/view/post/11459

حکومت آخوندها و درسهایی که ما آموختیه ایم

http://www.birangi.com/Link/45064

آخوند ها بزرگترین عامل عقب ماندگی ایران

http://www.parsdailynews.com/110808.htm

رهبرم کردی خری هرگز نمی بخشم ترا

http://www.parsdailynews.com/print/103139.htm

آخونامه، سی و چند سال تاریکی

http://iranian.com/posts/view/post/5688

عدالت شیخ شیاد / داتشجو

http://iranian.com/posts/view/post/12280

جانشین هرگز نمی خواهد خدا

http://iranian.com/posts/view/post/11927

 

 

l

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Sort comments: