Advertise here

عشقِ وطن زجان ودلِ من نمی رود

Balatarin

دانشجو
عشق وطن زجان و دل من نمی رود
ایرانیم زیاد من ایران نمی رود
    
خواندم هزار قصه شیرین به کودکی                                                                                               
از خاطرم برفته و ایران نمی رود
 
دلبند این و آن بشدم در جوانیم
ازدل برفت دلبر و، ایران نمی رود
 
از بهرِ کار، قصه ی ایران بگفتمی
کارم ز دست رفته و ایران نمی رود
                                                                                        
 
  دشمن به بند کرد مرا تا زِ سَر رَوَد
تاریخ پرحماسه ی ایران، نمی رود
 
بر پیکرم عدوی وطن تازیانه زد
زخمش ز تن برفته و ایران نمی رود
 
بس دیده است کشورِ من حاکمِ پلید
آنها به گور رفته و ایران نمی رود
 
جان هرکه داد بهرِ وطن جاودانه شد
بابک زِ یادِ مردمِ ایران، نمی رود
 
از خاکِ پاکِ خویش جدایم نموده اند
شاید زِ سَر به دَر رَوَد ایران، نمی رود
 
چندیست در دیار دگر گشته ام مقیم
هر ماه و سال می رود، ایران نمی رود
 
هر چند این دیار قشنگست و دیدنی
از چشمِ من درخششِ ایران، نمی رود
 
دردانش و مهارت و کارم نمونه ام
افسوس زآنکه حاصلش ایران، نمی رود
 
بس خویش سالخورده که مُرد و نَدیدَمَش
وَز دل امیدِ دیدنِ ایران، نمی رود
 
از سر هزارعشقِ دگررفت و می رَوَد
تا زنده ام زِ یادِ من ایران نمی رَوَد
 
 تقدیم به همه هم وطنان آواره
که ایران کانون اندیشه هایشان می باشد.  
بیا هموطن عهد و پیمان کنیم
به  امید چه بنشستی؟ به فریاد که برخیزی
گر نخواهی شیخ شیادان بماند یک سده
 
 
 

Balatarin

daneshjoo @daneshjoo

چه آورده رژیمت، شیخ شیاد ++ بغیراز جهل و جور و فقر و بیداد؟

Sort comments: