Advertise here

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

ما وارثان دردمشترک لای پا/ ما زیر پای گشت واجبی با سپاه

ما صیغه های زیر سن چند ساعته/راحته شل بگیر وگرنه درد داره ها!

ما نامه های بی جواب خیس عمق چاه/ ما تو حرم زنای محصَنهَ با نسا

ما و حظ انگشت و ماتحت دیگران / ما و شوق مرگ با صدای آهنگران

ما روی مین و توی جین و پشت هفت سین/خاک بر سران با سواد شرم برجبین

ما بهت خشتک شدن و درد پارگی/ ما چشم بستن خفه شدن به سادگی

ببین چگونه درگیر مغز من /مراببوس از عشق حرف بزن

تو هم که هر دفعه که مارو می بینی پریودی

ما راندووی از شریعتی تا اوین/ما دختران صادراتی از دبی تا چین

ما بوق تاکسی در عمق استخوان /ما جسم پژو با مغز پیکان

ما سینمای بی پناه بی پناهی/ما بغض با این جماعت فکاهی

ما اجتماع زیر ناف پول محور/ ما شاعران دردمند بیت رهبر

ما عاشقان آوانگارد حسین/ما پیروان فشن پیر خمین

ما مومنین تیز کرده در اعتکاف/ما داف های با حجاب خیس زیر لحاف

مرا و شوق آغوش تو/ و گریه به گوشی خاموش تو

آمدی جانم به قربانت ولی...

تو هم که حتی تویه این شرایطم پریودی

تو هم که هردفعه که مارو می بینی پریودی

Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

شوق مرگ با صدای آهنگران