Advertise here

انتخابات آزاد

Balatarin

به هيتلر راى دادم من
صليب آهنين بر سينه خود زد
بنام من
بنام مذهب من
قوم من
اقوام ديگر كشت
يهودى هاى عالم در تنور داغ
آتش زد
 
به ماير راى دادم من
به شارون 
به نتن ياهو
به آن قربانيان دوره هيتلر
بديدم هر سه آن ها
به جاى آن تبهكاران 
مرا بى خانمان
بى چاره و آواره گرداندند
 
هراسان از خداى غيب
لنين و استالين را 
من خداكردم
حساب آن دو را 
از ديگران
كلاً جدا كردم
بنام اتحاد كارگر با برزگر
داس و چكش بر كله من
سخت كوبيدند
 
خمينى را امام خود
گزيدم من
و تصويرش
درون ماه ديدم من
امام من 
تمام جان و مال و 
هستى من را به آتش زد 
 
به ريگان و به بوش
بوش پدر
بوش پسر
من رأى دادم
مجاهد آفريدند
طالبان بر پا نمودند و
سپس خود قهرمان
ضد اين اشرار گرديدند
 
به تاچر رأى دادم من
بنام زن
حقوق هر زن آزاده را بگرفت
بساط اتحاد كارگرها
كارمندان  را
ز بن بر چيد 
 
سپس من نا اميد از
تاچر و حزبش
به حزب كارگر
به آقاى بلر
من رأى خود دادم
دو صد رحمت به آن تاچر
به آن بوش پسر
بوش پدر
ريگان
 
دگر من اين دموكراسى نمى خواهم 
دگر من دين نمى خواهم
كمونيست هم نمى خواهم
دگر قيم نمى خواهم
از اين دنياى پهناور
فقط  يك سهم مى خواهم
فقط يك راًى مى خواهم
فقط يك رأى در تصويب و
در اجراى هر جزئى ز هر قانون
بلى امروز اين امكان ميسر هست
اگر اين صاحبان قد ت و سرمايه
بگذارند

Balatarin

farhangpooya @farhangpooya

In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

Comments 11 Pending 0

Sort comments:
Souri

Souri

vaghean ziba boud. besiar lezat bordam. merci aghaye hosseini.

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

Souri jan good to see ...
Looking forward to see more posted blogs and comments by you on the new IC ...

: )

Souri

Souri

Sure Darya jon
I would love to do it, if at least I could keep my log-in alive for one whole day!
This is crazy....I have to log-in each time I come to the site!

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

Hopefully, these minor problems will be going to solved once the improved site is launched ... Unless, admin has a good reason behind the login issue where we have to login each single time.

Meanwhile stop by more often .. your voice on this site has been greatly missed !

Souri

Souri

Thank you Darya jon. You are very nice....
And I read every post of you in this site, and I enjoy them a lot.

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

Thank you
: )

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

Souri va AkaDaryaie aziz
Thank you for the kind words. I also would like to see more of your comments and contributions.

SoosanKhanoom

akaDarya With life as short as a half-taken breath, don't plant anything but love. - Rumi

Well said !

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

در اين باره - از سايت سابق

دور باطل
دور باطل داستان قدرت است
داستان شيرها و ببرها
داستان گرگ ها
همچنين كفتارها
روباه ها
با شغالان
در كنار گوسفندان
آهوان و گور خرها
اشتران و گاوها
مرغ ها
جمع خروسان
بلبلان و قمريان
گنجشك ها و ساير پروازگر ها در هوا
نام اين جنگل ولى ايران بود
يا كه نامش جنگل انسان بود
آرى اين جنگل خودش
يك گوشه از
يك جنگل گسترده دنيا بود
توى اين جنگل ولى
هر كسى اهلى بود
قربانى زور و توحش ميشود
داخل اين جنگل گسترده
اما هيچ شيرى در جهان
قادر
به در افتادن
با شيرهاى جنگل روس
جنگل چين
يا كه جنگل هاى غرب نيست
شير ها در جنگل اين سوى دنيا
شيرهاى قلدرند
شير هايى بس قوى
درنده خو و پر خورند
با كلك بزغاله ها را ميدرند
لشكرى از گرگ ها و روبهان
دائما فكر شكار آهوان و
گور خرهاى درون جنگلند
توى جنگل هاى شرق وغرب
- دنياى بزرگ -
روبهان فعال و
گرگان پشت آن ها قايمند
روبهان درس عدالت ميدهند
گرگ ها
كفتار ها
جمع شغالان زوزه كش
عامل اجرايى فرمان شيران سرند
روبهان گويند
اينكه آهوان
بزغاله قندى ها
و ديگر اهليان
حق اين دارند
تا خود
از براى دوره اى محدود
از ميان شيرهاى قلدر جنگل
مجلسى بر پا كنند
- مجلس قانون جنگل -
يك عدد قلدرترين شيرها
- سلطان جنگل -
ضامن اجرايى قانون جنگل ميشود.
جنگل ايران ولى
يك جنگل
پر هرج و مرج
روبهان روس و چين
با روبهان غرب
در گير رقابت هاى سخت
لشكر كفتارها
با لشكرى از گرگها
راه آذوقه
به اهلى هاى جنگل بسته اند
روبهان و گرگ ها در انتظار
يورش بزغاله قندى هاى جنگل
در كمين بنشسته اند
دور باطل وعده
اين روبهان وگرگ ها
وعده شيران جنگل هاى غرب
وعده سلطان جنگلهاى غرب
دور باطل

farhangpooya

farhangpooya In all situations, in or outside power, social problems require social solutions (در همه شرايط، در حاكميت و يا خارج از حاكميت، مشكلات اجتماعى راه حل هاى اجتماعى طلب مى كنند)

نتن يابو چه ميخواهد ز جان ملت ايران

by ahosseini
12-Mar-2012

نتن يابو
چه ميخواهد
ز جان ملت ايران
عجب حيوان بدخويى
تو گويى قصد اين دارد
كه ايران را
به ياراى
دو صد مزدور
در الحاق خود ارد
وليكن او نمىداند
كه اين نسل جوان ما
دمار از روزگار
يابوى سركش
و يارانش برون ارد
يقينا احمدى و احمدى ها
حاصل دست
همين حيوان بد خويند
همه دانيم
كين هر دو
بسان ان فقيه شر
تبهكار و جهانخوارند
و با هم يك هدف دارند
كه اين هر دو تبهكاران
منو تو، اين نود در صد
نشان دارند
و اينها اتحادى در نهان دارند
بله اين نابكاران قصد اين دارند
كه تا با حمله اى از سوى اسرائيل
تمام مردم ايران
به سوى احمدى
يا احمدى ديگرى ارند
و يا اينكه بساط شيخ برچينند و
مزدودان خود را روى كار ارند
بله اينان شعور مردم ما را
ضعيف و پست پندارند و
انرا مسخره گيرند
و اينگونه
بنام مردم ايران
بقايايى
ز افراد چپ و راست و ميانه
دور هم اورده
با نامى مدرن و
واژه اى نو
تحت عنوان
سكولار و ترقى خواه
بما ايرانيان تحميل بنمايند
ولى اينان نميدانند
كه اين ترفندها ديگر
ميان ما
ندارد جا
همه ايرانيان دانند
اين تكرار تاريخ است
كه تكرار فجايع
در نجف، بغداد
و يا دربصره و كركوك ميباشد
همه ايرانيان دانند
هر جنگى
مخوف و وحشت انگيز است
همانگونه كه انسانهاى با فرهنگ ما گويند
هنوز ان سايه شوم
نبرد هشت ساله با عراق وحاميانش
بر سر ما هست
هنوز اژير هاى قرمز جنگ
ان صداى دلخراش
عامل تخريب ونابودى
درون گوش
هر يك فرد ايرانيست
هنوز شب هاى تاريك و
پناگاه هاى سرد شب
بدن هاى بدون دست و پا و سر
همه ان مادران داغديده
يا كه فرزندان بى مادر
همه اوارگان در بدر
فقر و فلاكت
قحطى و اوارگى
در فكر و در اذهان ما باشد

همه ايرانيان دانند
بنا بر هر دليل و هر بهانه
جنگ مزموم است
همه دانند
دهان توپ
دموكراسى نمى زايد
و از جنگنده هاى ناتو
در بالاى سر
در اسمان و بر فراز شهرها
حق بشر نازل نمى ايد

همه دانند
ايران را
كسى قيم نمى باشد
كه ما ايرانيان
خود سر نوشت خويش را
در صحنه هاى عينى
رزم و نبردخويش
مى سازيم
وما در هر نهاد و مجمعى
ارا مردم را
اساس كار بگذاريم
و ايرانى مدرن و نو بپا سازيم

Ashianeh

Ashianeh Raise your words, not your voice It is rain that grows flowers, not thunder. Rumi

Enjoyed the poems and their satirical content. Well-said!