Advertise here

تازه ترین برگردان گاتا ها، سرود های مینوی زرتشت - نویسنده برگردان از: دکتر نیما فرمین و فرامرز دادرس

دانلود رایگان متن کامل کتاب الکترونیک تازه ترین برگردان گاتا ها، سرود های مینوی زرتشت - نویسنده برگردان از: دکتر نیما فرمین و فرامرز دادرس تازه ترین برگردان، گاتا ها، از زبان اوستایی به پارسی سره ، زیر نام « سرود های مینوی زرتشت» از سوی دکتر نیما فرمین و فرامرز دادرس، در پاریس منتشر شد. این نسک به کوشش انتشارات فرهنگ ایران در نوامبر 2012، میلادی در فرانسه، با شماره شابک(5-0-9543776-2-978) به چاپ رسید. برگردان تازه گاتا ها، در صد و سی رویه و به اندازه جیبی می باشد ... Continue reading »

Balatarin

Comments 2 Pending 0

Sort comments:
Zendanian

Zendanian An injury to one is an injury to all.

نسک . [ ن ُ ] (اِ) هر دفتر را نام باشد از دفاترپازند. (غیاث اللغات ). قسمی باشد از بیست ویک قسم کتاب زند منسوب به زردشت که هر قسم را نسک نام نهاده وهر نسک را به اسمی موسوم ساخته بدین تفصیل : اول ایتا، دوم اهو، سیم دیر، چهارم یوا، پنجم تار، ششم توش ،هفتم ناد (که در علوم نجوم و هیأت است )، هشتم اشتاد، نهم جید، دهم هجا، یازدهم ونکهویش ، دوازدهم وزدامنکهو، سیزدهم سیتنا، چهاردهم نام ، پانزدهم انکهیش ، شانزدهم مزدا، هفدهم خشرمچا، هجدهم اهرا، نوزدهم آیم ،بیستم درکوبیو، بیست ویکم واستارم . اکنون چهارده نسک از این جمله تمام است و در میان مجوس یافت شود و هفت نسک ناتمام بوده که در جنگها و فتنه های ایران از میان رفته . (از انجمن آرا) (از آنندراج ) .
قسمی باشد از بیست ویک قسم کتاب زند که زردشت آن را منقسم کرده است و هر نسکی را یعنی هر قسمی را نامی نهاده . (برهان قاطع). محمد معین آرد: به این معنی لغةً به فتح اول است ، در اوستا نَسْک َ به معنی کتاب و سفینه آمده و هر جا که این لغت به کار رفته از آن اجزای کتاب مقدس اراده گردیده است (از خرده اوستا ص 26)، اما در یسنا(های 19 بند 22) نسکه به معنی خود اوستا و دوره ٔ کامل آن (21 نسک ) استعمال شده من باب اطلاق جزء به کل . (یسنا ج 1 ص 166). در پهلوی نَسْک (متن ، کتاب ) آمده . (تاوادیا ص 163). دینکرت در فصل های هشتم و نهم نویسد: اوستا دارای 21 نسک می باشدو در آن نام هر یک از این 21 بخش جداگانه آمده و خلاصه ٔ مندرجات آنها تشریح شده است . (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ):
چه مایه زاهد و پرهیزگار صومعگی
که نسک خوان شد بر عشقش و ایارده گوی .

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

Thanks for the link. good stuff there.