Advertise here

Comments 3 Pending 0

Sort comments:
faraway

faraway

شکوه میرزادگی

چندین سال است که کوشندگان فرهنگی، به تخریب های آثار تاریخی در سراسر ایران معترض اند، و مهمترین بوجودآورنده ی این ویرانی ها را سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، که زیر نظر مستقیم دولت کار می کند، می دانند. زیرا چه از نظر قوانین بین المللی و چه حتی از نظر قوانین واپس گرای جمهوری اسلامی، این سازمان حافظ رسمی این میراث است. بر اساس همین قوانین کلیه ی سازمان های دولتی و غیر دولتی که بخواهند در محوطه یا در محدوده ی این میراث، به خصوص آن هایی که ثبت شده در فهرست میراث ملی یا جهانی اند، کار و فعالیتی داشته باشند موظف اند که این سازمان را در جریان بگذارند. اما این سازمان همیشه، و به خصوص پس از دولت احمدی نژاد، تنها حافظ میراث فرهنگی و تاریخی و غیر تاریخی شیعی بوده و بقیه میراث را به دست باد و باران و ویرانگران و چپاولگران سپرده، و در بسیاری موارد خود نیز همراه و همدست آن ها بوده است.

من در این جا می خواهم یکی دیگر از نمونه های روشن این همدستی را روبروی شما بگذارم....

MRX2412

MRX2412 Fighting islamo/communists and liberal bowl one day at the time!

There are some things that can never be repaired or replaced even post IRI,destruction of archaeological sites, lakes rivers and green pastures turning to dessert and swamps due to mismanagement, human life's that were lost.
The damage is far bigger than we anticipated.