دل هر ذره که بشکافی

‫نوبل فیزیک ۲۰۰۸ مربوط به توضیح وجودی ما در این دنیاست و به ۳ فیزیکدان ژاپونی ویشیرو نامبو، ماکُتو کوبایاشی و توشیهید مازکاوا تعلق گرفته شده است. کارهای این محققین به این سؤال که چرا بعد از بیگ−بانگ موادی باقی مانده که از آن کهکشانات و … ما بوجود آمدیم؟

این سؤالیست که دانشمندان از خود در ۳۰ سال آخیر میکردند و منشأ این سؤال از اینجا بوجود آمده که در پیداش بیگ−بانگ همزمان عناصر و ضدشان بوجود آمدند که وجود هر دوی این عناصر همدیگر را میبایست خنثی میکرد و در اصل چیزی دیگری بعد از این انفجار نمیبایست باقی میماند.

‫ ‫یویشیرو نامبو بعلت کشف مکانیسم شکستگی غریب الوقوع تقارن در فیزیک زیراتمی، ماکُتو کوبایاشی و توشیهید مازکاوا بعلت مبدأ این شکستگی غریب الوقوع که وجود ۳ فامیل کوارتز را در طبیعت ‫به اثبات ‫میرساند به این افتخار دست یافتند.

‫این تحقیقات تفاوت قوانین فیزیکی در برابر بعضی از تقارنها را پاسخگو میباشد.

مثلاً تقارن آینه. یک دست چپ در آینه راست بنظر میاید و در این صورت تقارنی وجود ندارد. در فیزیک به روی نظریات، جاذبه، کششهای الکترومنیتیکی و کششهای اتمی که کوارتزها را بهم وصل میکند و … مقارنند. این پرنسیپ فیزیکی مبدأ افکار انشتین ‫را تشکیل میدهند.

‫در سال ۱۹۶۱ یوشیرو نامبو، مقالة را چاپ میکند که در آن مبانی تحقیقات راجع به شکستگی در دنیایه پارتیکولهای زیر اتمی و خلع کوانتیک را فرمول بندی میکند.

‫در سال ۱۹۷۳ ماکُتو کبایاشی و تشیهیدا مازکاوا محاسباتی را در این کادر توریک انجام دادند که به وجود ۳ خانوادة پارتیکول ابتدائی و نه ۲ که باوریه محقیقن آن زمان بود میانجامد. در دههایه بعد آزمایشات, این پدیدة توریک را به اثبات میرسانند.

‫این پیدایشات علمی به یکی از مرموزترین پدیدههای این دنیا مرتبط میباشند. و آن اینکه چرا بعد از بیگ−بانگ جرم هنوز موجود بوده در صورتیکه با احتمال متقارن بودن فعل و انفعالات و خنثی شدن جرم و ضدش‫،‫که یک زمان با هم تولید میشدند، چیزی بایست باقی نمیموند؟ ‫پس دنیایه کنونی از چه چیز نشأط میگیرد؟

در سال ۱۹۶۷، آندری ساخارف فیزیک دان روسی ۳ شرط برای موجود بودن دنیا اعلام میکند ۱− قوانین فیزیک جرم و ضدش را از هم جدا کنند، این شرط با کشف غیر متقارن بودن شارجهای الکتریکی در سال ۱۹۸۰ثابت شد ۲− دنیایه فعلی از گرمایه بیگ−بانگ بوجود آمده باشد، ۳−طول عمر پرتون ‫بالا باشد.

‫تحقیقات آقایان کوبایاشی و مازکاوا شرط دوم ساخارف را به اثبات میرسانند. نتیجة این تحقیقات این است که گرمای زیادمبدأ شکستگی غریب الوقوع تقارنهای در انفعالات بعد از بیگ−بانگ است و این شکستگیها باعث تولید شدن ۳ فامیل کوارتز در طبیعت هستند که مبدأ ما و ستارگان میباشند. راجع به زمان عمر پرتونها، آخرین نتایج حاکی بر طول عمری بیش از ۱۰ بتوان ۳۲ سال است، که زمانی را برای فکر کردن به این شعر مولانا باقی میگذارد.

دل هر ذره که بشکافی / آفتابیش در میان بینی

مقاله کمیته نوبل

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2008/info.pdf

M. Kobayashi, T. Maskawa: ”CP Violation in the Renormalizable Theory of Weak Interaction”. Progress of Theoretical Physics 49 (1973) sid. 652-657.
Y. Nambu, G. Jona-Lasinio: ”A Dynamical Model of Elementary Particles based on an Analogy with Superconductivity II”, Physics Review 124 (1961) sid. 246.
Y. Nambu, G. Jona-Lasinio: ”A Dynamical Model of Elementary Particles based on an Analogy with Superconductivity I”, Physics Review 122 (1961) sid. 345.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!