Cry freedom

AUTNews:  Watch 2 videos
Photo source: photoblog.com/zohrepix
News Source:
Also: Photos from ISNA & Fars News

روز یکشنبه ۱۷ آذرماه، مراسم بزرگداشت روز دانشجو به دعوت «دفتر تحکیم وحدت» در دانشگاه تهران و تحت کنترل شدید امنیتی برگزار شد. شب پیش از برگزاری تجمع، منازل تعدادی از دانشجویان توسط نیروهای انتظامی تفتیش شد. «دفتر تحکیم وحدت» در فراخوان خود برای تجمع دانشگاه تهران از جمله نوشته بود: «در ۵۵مین سالگرد اعتراضات ضداستبدادی و ضداستعماری دانشجویان و به خاک و خون کشیده شدن سه آذر اهورایی در سال ۱۳۳۲ بار دیگر برمی‌خیزیم تا بانگ اعتراض بر علیه مستبدانی سر دهیم که به تاراج منابع ملی و آبرو و حیثیت ایران و ایرانیان مشغولند، و پیامد سیاست‌های غلط‌شان فساد فراگیر، فقر گسترده، پایمال شدن حقوق شهروندی، از بین رفتن عزت ایرانیان در سراسر جهان، تحریم‌های بین‌المللی، بیکاری و هزاران معضل دیگر است.» مراسم بزرگداشت روز دانشجو در برابر دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران، در ساعت ۱۲ آغاز شد و تا ساعت ۱۴ ادامه داشت

12 next › last »

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!