IRAJ – Asadollah Malek in “SHOMA VA RADIO”

برنامه “شما و رادیو” که در دهه 1970 از رادیو ملی ایران در روزهای آدینه پخش می شد، شنوندگان بسیاری داشت. این شوی پرشنونده رادیویی با همکاری علی تابش، منوجهر نوذری، گوگوش و دیگر برنامه سازان سرشناس آن زمان رادیو اجرا میشد و هر هفته خوانندگان و نوازندگان بنام آن روزگار به این شوی رادیویی در میدان ارک تهران می آمدند و برنامه های خود را بطور زنده اجرا میکردند

*****************

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!