JM on May Day

جبهه ملی ایران با بزرگداشت روز جهانی کارگر اعلام میدارد که نباید تبعیض جنسیتی وجود داشته باشد. همه حق دارند بدون هیچ تبعیض برای کار مزد برابر دریافت کنند. کارگران باید از تامین شغلی برخوردار باشند. اخراج کارگران و بیکار سازی آنان به بهانه رکود اقتصادی باید متوقف گردد. جبهه ملی ایران کار کودکان را غیر انسانی میداند و خواستار پایان بخشیدن به اين استثمار است. ما موکدا میخواهیم که کارگرانیکه برای حقوق صنفی خود و یا دگراندیشی در زندان هستند فورا آزاد شوند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!