More than 100% participated in 26 of provinces!!!

  اردستان 101 درصد،‌در تیران 108 درصد، در چادگان 120 درصد، در خوانسار 100 درصد و در فریدونشهر 108 درصد کوهرنگ 132 درصد و در لردگان سربیشه 105 درصد و در قائنات 101 درصد بردسکن 102 درصد، ‌در چناران 104 درصد، در خلیل‌آباد 103 درصد، ‌در خواف 104 درصد، ‌در رشتخوار 101 درصد  فریمان 105 درصد باغ ملک 106 رأی 127 درصدی در دنا، رأی 113 درصدی در بهمئی و رأی 105 درصدی در بویراحمد  بندر گز و مینودشت 101 درصد واجدین شرایط رأی دادند یا در گیلان در سیاهکل 104 درصد،‌ شفت 101 درصد و ماسال 104 درصد  در دلفان 110 درصد و نور 104 درصد، ‌در گلوگاه 103 درصد، در محمودآباد 102 درصد و در نکا و رامسر 101 درصد .  

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!