کاوش بانگ

از کجا می رَسَدَم

بانگ این زنجره باز؟

 

به طلبکاری چیست

موج رؤیایی خوش آوازش؟

 

نام و القابش چیست؟

مقصدش رو به کجاست؟

 

شاید این دعوت ژرف

پیک و پیغام قریب موریست

که خرامیده به همسایگی حوضۀ اندیشۀ من.

 

شاید این روح جهت یابی زنبور عسل

از لب برکه ای از جنگل دور،

از لب صخره ایِ کوه بلند

تا دلم تاخته است.

 

چه کسی می داند

نام آن بانگ بَرَد

که مرا داد پیامی دیرین

چو سخن می جستم

از دل کوچک مور،

از پر عاشق زنبور عسل،

از ندای دم صبح،

و ز ژرفای زبان بستۀ کیهان بسیط،

و ز بوی گل سرخ؟

 

کسی از رهگذران میداند

پاسخ پرسش من:

که چه سان کاوش یک بانگ بباید کردن؟

چه سیاق است صدایی جستن؟

 

من صدا می جویم

از لب خامش هر نیم نگاه،

از زبان تندر،

و نوای باران.

 

هفدهم تیرماه 1388

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!