گله مجاهدین از مردم ایران

گله مجاهدین از مردم ایران

پس رئیس جمهور ما چی‌ میشود

رهبر ایران زمین کی‌ میشود

مردم ایران!  چرا بنشسته اید

گو که از این وضع و اوضاع خسته اید

مردم ایران! چرا خوابیده اید

بهتر از مریم کسی‌ را دیده اید

مریم ما  هچو یک اختر بود

نی به سان آن یکی‌ عنتر بود

هاله نورش بود پر نورتر

او شفا دادست چندین کورو کر

ما گله داریم از دست شما

از شما ای مردمان بی‌ وفا

آخر این هم هست رسم روزگار 

کرده اید ما را در اینجا ماندگار

چونکه حرف ما نمیگیرید گوش

ما بگشتیم نوکر صدام و بوش

مردم ایران به پا خیزید حال

تا دهید مسعود و مریم یک مجال

مردم ما! تنبلی دیگر بس است

مریم ما را برید بر روی دست

وقت آن باشد کنید یک کار نیک

مثل مسعود انقلاب ایدولوژیک

 برای اطلاع آن دسته از دوستان که از کم و طیف انقلاب ایدولوژیک مسعود و مریم خبر ندارند، لازم است گفته شود که آنگاه که این انقلاب ایدولوژیک انجام گرفت، در نشریه مجاهد درج شد که این تحول عظیم باعث شفا یافتن چندین مجاهد گردید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!