حسین مرعشی ‘به طور موقت’ آزاد شد

دادستان تهران از آزادی و اعطای مرخصی به حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی خبر داده است.

عباس جعفری دولت آبادی در گفت و گو با خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، این موضوع را اعلام کرده و خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت این آزادی را به دست های پنهان نسبت داده است.

این خبرگزاری نوشته است که مرجع قضایی، بر اساس یک “درخواست نامعلوم” دستور مرخصی آقای مرعشی را داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!