‌احمدي‌نژاد – در ايران دمكراسي و آزادي حاكم است، ايلنا

رييس‌جمهور بيانيه تهران را اقدامي درست و بيان مطالبه همه ملت‌ها دانست و گفت: بايد به سمتي حركت كنيم تا اين اقدامي كه مبتني برعدالت و حقوق ملت‌ها بوده ادامه يابد و به شاخصي در روابط بين‌المللي تبديل شود.

محمود ‌احمدي‌نژاد در مصاحبه با شبكه تلويزيوني LBC لبنان در پاسخ به سوالي درباره بيانيه تهران، با تاكيد بر اينكه امروز موضوع هسته‌اي به عنوان مساله جهاني مطرح است، اظهار داشت: بيانيه تهران براي كساني كه در مقابل عدالت حركت مي‌كردند، فرصتي ايجاد كرده تا به مسير گفت‌وگو و رعايت حقوق ملت‌ها باز گردند البته آنها براي انتخاب راه آزاد هستند ضمن اينكه علاقه‌مند هستيم راه عدالت و احترام را انتخاب كنند اگر در مسير ديگري حركت كنند طبيعتاً ايران هم متناسب با شرايط گام‌هاي بعدي را برمي‌دارد.
رييس‌جمهور با بيان اينكه بيانيه تهران دفاع از حقيقت است، و نمي‌توان آن را ميانجگري دانست، اظهار داشت: بيانيه تهران نشان داد ك… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!