آیا اتحادیه اروپا و آمریکا ایران را به جنگ تحریک می کنند؟

مولف در بخش دیگری از مقاله خود نوشت، حال این سئوال مطرح می شود که چه چیز باعث تلاش آمریکایی ها و اروپایی ها جهت تشدید مواضع علیه ایران شده است؟ به اعتقاد تحلیلگران، در غرب بیش از آنکه از خود بمب اتمی ایران هراس داشته باشند، از تغییر تراز نیروهای ژئوپلیتیکی در منطقه در صورت دسترسی ایران به سلاح هسته ای ترس وجود دارد. به نظر می رسد که بر این مسئله تکیه شده که تحریم های شدید اقتصادی به تضعیف و حتی نابودی بخش نفت و گاز و سیستم بانکی ایران منجر خواهد شد که مستقیما وخامت اوضاع اقتصادی در این کشور را بدنبال خواهد داشت. بر اساس اندیشه تنظیم کنندگان این تحریم ها، مشکلات اقتصادی باید بر وخامت اوضاع سیاسی در داخل و فعال شدن اپوزیسیون ایران تاثیر ناگزیر گذارد که در نهایت همه اینها به “تغییر مسالمت آمیز رژیم” منجر خواهند شد.

مولف معتقد است، در صورتیکه این گزینه عملی نشود، ممکن است که از گزینه نظامی استفاده شود. البته غرب خواستار آن …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!