گفتگوی روزنامه آلمانی نویس دویچلند با “ریچارد ولُف”

چنین جلوه داده می شود که گویا مسبب پیدایش بحران اقتصادی  امریکا اوباما و حزب دموکرات است، و این موجب می گردد که جمهوریخواهان در انتخابات به آراء بیشتری دست یابند. چرا اینطور است؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!