طلاق در قزوین ممنوع شد

مسئول روابط عمومی دادگستری استان قزوین یادآور شد: به مناسبت این روز
فرخنده و با توجه به تأکید رئیس کل دادگستری استان در این روز برخی اقدامات
فرهنگی در مجموعه قضایی استان در راستای ترویج سنت ازدواج و دوری از طلاق
اجرا خواهد شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!