دانش شعر فارسی خودرا بیاموزید

یار مرا غار مرا عشق جگر خوار مرا
یار تویی غار تویی ….نگهدار مرا

۱. خدا
۲.شتر
۳.خواجه
۴.نجیب

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای …. که قند فراوانم آرزوست

۱. جامه
۲. خربزه
۳.دروازه
۴.لب

 

ای قوم به ….رفته کجایید کجآیید
معشوق همین جاست بییایید بیایید

۱. قم
۲.حج
۳.درک
۴.هدر

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان …..
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا

۱.گوگوش
۲.آواز
۳.حافظ
۴.ایندفه

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نشود …. پرست

۱. باده
۲.مرده
۳.میهن
۴.شکم

ای که از دفتر….آیت عشق آموزی
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست

۱. اسناد رسمی
۲.مدرسه
۳.عقل
۴.دات کام
 

 

این …چو من عاشق زاری بودست
در بند سر زلف نگاری بودست

۱. یارو
۲.شانه
۳. کوزه
۴.کفگیر

بهرام که گور میگرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور …. گرفت

۱.حسین
۲.بیژن
۳.بهرام
۴.سوسن

گر این … هست مهمان تو
چه کارست اندر شبستان تو

۱.پدر سوخته
۲. نامور
۳. زناکار
۴.قرتی

گر بگویم که مرا با …..سر و کاری نیست
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست

۱. زنت
۲. آمریکا و اسراییل
۳.همجنس
۴.تو

۱  تا ۳ جواب صحیح: احسنت، شما الفبای فارسی را خوب میدانید

۴ تا ۶ جواب صحیح: صد آفرین، شما خیلی خوش شانس هستید.

۷ تا ۱۰ جواب صحیح: ملکالشعرا!

بیشتر از ۱۰ جواب صحیح: رییس جمهور ایران.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!