Blog

بسیجی مهربان

سرکوب و وحشیگری علیه مردم ایران امری نهادینه شده و جزء فرایض عقیدتی در بین اسلامیستهای تجاوزگر جنسی، اعم از ” اصلاح طلب ” و

Read More »