اعتصاب غذای آرش صادقی در پی انتقال وی به سلول انفرادی و ضرب و شتم شديد

دانشجو نيوز: در پی اعمال شکنجه های سخت و شکستگی دنده ها و پهلوی آرش
صادقي، دانشجوی محبوس در زندان اوين، و انتقال وی به سلول انفرادي، اين
دانشجو در اعتراض به اين انتقال غير قانونی و همچنين وضعيت نامناسب جسمی
خويش از ۲۴ اسفند تاکنون در اعتصاب بسر می برد. بر اساس اين گزارش، آرش صادقی در اعتراض به اين انتقال و همچنين وضعيت
اسفبار روحی و جسمی خويش، بيش از ۲ هفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!