Blog

هَرَس مِنت

مرد، دو دستانش را به دور تنه درخت حلقه زده بود. تنه درخت آنقدر قطور بود که دستانش به هم نمی‌رسید. صورتش را از نیمرخ بر

Read More »

ایرانیان منحط

ارادت قشرهایی از جامعه ایران به باورهای وارداتی، تنها در کینه و دشمنی با تاریخ و فرهنگ بومی تجلی پیدا کرده و عیار آن محک

Read More »