دیدگاه های بیمار گونه به زن

داستان از این قرار است که آقایی باحتمال با مشگل زن ستیزی و با شست شوی مغزی شده عکسی از پدر و دختری در حالت شنا در استخر پیدا میکند و این را پیراهن عثمان کرده است گویی که ما هیچ مشگلی نداریم بجز مشگل شنا کردن زن مرد در غرب ویا در کشورهای دیگر که ایمان ایشان را تکان داده است؟  و در زیر یک مقاله علمی هم اضافه میکنم شاید بتوانیم این مشگل را دربین جوانان مثلا معتصب درمان کنیم   

متاسفانه آقایی چشمانش را بر روی همه مشګل ها بسته است نظیر بچه بازی دزدی فساد رشوه خواری خیانت و تنها به شنای پدر دختری در یک استخر بند کرده است که نمیدانم از مشګلهای روانی باشد یا جنسی در آمریکا موقع دست دادن زن مرد همدیګر را در آغوش میګیرند اینجا معیارهایش فرق دارد مغز همه مثل بعضی ها پر از شهوت نیست زن نه تنها بعنوان یک وسیله جنسی بلکه به عنوان یک دوست همسر خواهر مورد احترام است ولی ایشان تنها یک تصویر از زن در مغرشان دارد تصویری زشت و بی معنا که هر تماسی را جنسی و شهوت آمیز می پندارند وبرای اینکه خودشان را ارضا کنند به دیګران می پیچند. شاید برای ایشان مشګل باشد که به زن به عنوان یک دوست نګاه کنند و حتی شنا را در اینور دینا باعث ؟ لرزش در دینشان میدانند. این فرد ګرایی و این تمامیت خواهی و این منم منم کردنها تنها باغث مشګل های بیشتری میشود ما میلیونها معتاد داریم دختران ما خود سوزی میکنند پسران ما خود ارضایی میکنند کار ندارند پوهنتون ندارند مسکن ندارند نمی توانند ازدواج کنند. وقتی که به کشورهای دیګری میروند با کتک خوردګی برخورد میشوند پناه جویان افغان در یونان هزاران مشګل در جامعه وجود دارد ولی ایشان تنها یک مطلب را می بینند و این شنای پدری با دخترش در استخر است؟ البته ایشان تقصیری هم ندارد این یک سیستم است که نظیر ایشان را بوجود میآورد تا آدمکی باشند با یک فکر ودید محدود و برای کشتن وحتی کشته شدن آماده باشند باعث کمال تاسف است. که زن سیتزی آنان تا این حد رشد کرده است و عوض خدمت به اجتماع تنها از یک بعد به زندګی نګاه میکنند در ضمن آنان عشق را هم که با سکس همراه باشد نمی شناسند آنان صرفا به همه چیز و همه عکس از دید جنسی مینګرند.

لابد برای آقایی دست قطع کردن یک دزد بینوا اسلامی است ولی دزدی میلیاردی شیخان عرب خوبست ؟ یا دست دادن ی؟ک زن با یک مرد جرم ارتداد و جنایت است ولی اسیر کردن هزاران زن در شهوت کده های ثروتمندانی میلیاردی مسلمان مشګلی نیست؟ دزدی فساد و غارت ثروتهای ملی و خرید توپ تانک برای کشتن مردمان مظلوم کشورهای ما مهم نیست یا اعتیاد و بیکاری و غیره ولی شنا کردن یک پدر دختر در آمریکا که امری عادی است جرم است ؟ ګویا دیګران در حتی کابل شنا نمیکنند

Rohullah Neda دوست کمی در باره این تصویر روشنی بیاندازید

Farid Rehmani تصویرآقایی بوده که یکی ازغلامان ومرتدین میباشد ومطالب که به محض عام میگزارد همه فقط تشویق جوانان به سوی دین کثیف عیسویت می باشددرباره معلومات مقالات وی را تعقیب نمایدکه خودراحامی مسلمانان خطاب میکند درحالیکه به گفته خودش عکس برهنه دخترش راکه درآغوش دارد به نمایش عام میگزاردتا جوانان تشویق بیشتربه آزادی بیرون ازدایره اسلام ودین کثیف عیسویت شوند به امید هدایت ایشان ازجانب ذات تعالی باجمله مسلمانان که راه وی راتعقیب میکنند

Sahameddin Ghiassi متاسفانه آقای فرید چشمانش را بر روی همه مشګل ها بسته است نظیر بچه بازی دزدی فساد رشوه خواری خیانت و تنها به شنای پدر دختری در یک استخر بند کرده است که نمیدانم از مشګلهای روانی باشد یا جنسی در آمریکا موقع دست دادن زن مرد همدیګر را در آغوش میګیرند اینجا معیارهایش فرق دارد مغز همه مثل بعضی ها پر از شهوت نیست زن نه تنها بعنوان یک وسیله جنسی بلکه به عنوان یک دوست همسر خواهر مورد احترام است ولی ایشان تنها یک تصویر از زن در مغرشان دارد تصویری زشت و بی معنا که هر تماسی را جنسی و شهوت آمیز می پندارند وبرای اینکه خودشان را ارضا کنند به دیګران می پیچند. شاید برای ایشان مشګل باشد که به زن به عنوان یک دوست نګاه کنند و حتی شنا را در اینور دینا باعث ؟ لرزش در دینشان میدانند. این فرد ګرایی و این تمامیت خواهی و این منم منم کردنها تنها باغث مشګل های بیشتری میشود ما میلیونها معتاد داریم دختران ما خود سوزی میکنند پسران ما خود ارضایی میکنند کار ندارند پوهنتون ندارند مسکن ندارند نمی توانند ازدواج کنند. وقتی که به کشورهای دیګری میروند با کتک خوردګی برخورد میشوند پناه جویان افغان در یونان هزاران مشګل در جامعه وجود دارد ولی ایشان تنها یک مطلب را می بینند و این شنای پدری با دخترش در استخر است؟ البته ایشان تقصیری هم ندارد این یک سیستم است که نظیر ایشان را بوجود میآورد تا آدمکی باشند با یک فکر ودید محدود و برای کشتن وحتی کشته شدن آماده باشند باعث کمال تاسف است. که زن سیتزی آنان تا این حد رشد کرده است و عوض خدمت به اجتماع تنها از یک بعد به زندګی نګاه میکنند در ضمن آنان عشق را هم که با سکس همراه باشد نمی شناسند آنان صرفا به همه چیز و همه عکس از دید جنسی مینګرند.

Sahameddin Ghiassi لابد برای آقای فرید دست قطع کردن یک دزد بینوا اسلامی است ولی دزدی میلیاردی شیخان عرب خوبست ؟ یا دست دادن یک زن با یک مرد جرم ارتداد و جنایت است ولی اسیر کردن هزاران زن در شهوت کده های ثروتمندانی میلیاردی مسلمان مشګلی نیست؟ دزدی فساد و غارت ثروتهای ملی و خرید توپ تانک برای کشتن مردمان مظلوم کشورهای ما مهم نیست یا اعتیاد و بیکاری و غیره ولی شنا کردن یک پدر دختر در آمریکا که امری عادی است جرم است ؟ ګویا دیګران در حتی کابل شنا نمیکنند؟

.

Farid Rehmani خداوند تعالی شماوهمفکران شماراهدایت نصيب فرمایيد آميـــــــــــــن یارب العـــــــــالمین

Farid Rehmani مامسلمان هستیم وهیچگاهی نمیخواهیم که چنین آزادی داشته باشیم که مارازدین واصول دینی که به آن پابندیم برگرداند وبیشترمتوجه اصول دنیوی سازد من وصدها افغان دیگرنميخواهیم تا دین مان رابخاطرلذایز دنیوی بفروشیم زیراهمه مان آخرميمیریم ونزد خداوندتعالي رفتنی هستیم وازهرکرده مان سوال خواهد شد پس خداوندتعالي آن روزرابالاي مان آسان گرداند آمین يارب العالمی وچشم هايت رابازکن تا غرق درخرافات دنیوي نشوید خداوندتعالی شماوسایرهمراهان شمارا هدایت نصيب گرداند تا اندکی درباره دين مقدس اسلام فکرنمايد وبه اصول آن خودراعیارسازید تا بعدازرفتن به نزدایزدمتعال جواب گوی اعمال زشتت باشي وبيش ازاین خودراغرق درخرافات دنيوی نسازمبادا مرگت در عالم پستی فرارسد ولحظه یی برای توبه ات باقي نماند آن لحظه لذت زندگی راخواهی دانست اما بسبارديرخواهد بود … من عارازآن دارم که شخصی بزرگترازخودم رانصیحت میدارم اما اندکی خجالت ازاین کارزشت اش نمي کشد وچي بي شرمانه دفاع ازعمل زشت ودورازافغانیت خویش می نماید

Sahameddin Ghiassi If you want to work for the Just that is fine. That picture is also over 20 years old. I do not swim any more.

Sahameddin Ghiassi خداوند زن را زیبا خلق کرد تا مرد از تنهایی بدر آید. حضرت حوا لخت بود حجاب اسلامی نداشت؟ من در اروپا تحصیل کرده ام و خود بخود با فرهنګ اینها آشنایی دارم اینان هم مارا التبه متعصب هایشان شیطان پرست و فاسد می پندازند آیا حق دارند؟ سعی کنید قرآن و کتابهای تمدنی اسلامی را بخوانید و بیشتر مطالعه کنید که ګفته اند ای همه جنګ جدل حاصل کوته نظری است چون دورن پاک کنی حرم دیر یکی کعبه بت خانه یکی است اګر شما در یک خانواده بودایی بدنیا آمده بودند طوری دیګر بودید آیا اینطور نیست دین اسلام دین فضیلت تقوی پاکی و عفو و بزرګواری است نه دین کشت کشتار و تعصب ها و خرافه ها . زن تنهای وسیله کسب شهوت و خالی شدن آن نیست زن دوست است مهربان است زیبا است کمک است باهنر است حامی است مادر زن مرد برابرند و الطب العلم فرضیه علی کل مسلم و مسلمه ادیان الهی هم همه برای رستګاری بشر آمده اند مثلا چه عیب دارد که دختران ما هم همراه پدرانشان به مسجد بروند و کنار هم بنشینند؟ آیا این یک عمل جنسی است ؟ حضرت علی فرمود فرزند زمان باشید و با علم و دانش بجلو بروید من آنچه شرط بلاغ است با تو میګویم تو خواه از سخنم پند ګیر خواه ملال سعدیا مرد نکونام نمیرد هرګز مرده آنست که نامش به نکویی نبرند بزرګش نخوانند اهل خرد که نام دیګران را به زشتی برد؟ کمی حافظ مولوی سعدی بخوانید شاید دید وسیع تری بیآبید. 

سادیسم و ناهنجاریهای جنسی: نشانه ها و روشهای درمانی  

سادیسم و ناهنجاری های جنسی معمولاً متاثر از عدم تعادل بین نیازهای جنسی و ارضای آنها و نیز افکاری بیمار گونه می باشد که به طرق مختلف در زندگی افراد نمایان و باعث ناهنجاریهای بسیاری در زندگی فردی و اجتماعی میگردد. شرایط محیطی و نبود آموزشهای صحیح باعث گسترش روز افزون افراد مبتلا به این عارضه شده است.

کسانی که از سادیسم و ناهنجاریهای جنسی رنج می بردند در زندگی خود انواع شکستها را تجربه میکنند و بدلیل داشتن افکاری پریشان که صرفاً آب و رنگی جنسی دارد به خود و جامعه ای که در آن حضور دارند صدمات جبران ناپذیری می زنند.


از مهمترین نشانه های سادیسم و ناهنجاریهای جنسی می توان به موارد زیر اشاره کرد:


1-
نگاه کردن و خیره شدن هوس آلود بصورت مستمر به جنس مخالف و برانداز کردن قسمتهای مختلف اندام افراد در معابر، اماکن عمومی و میهمانی ها و تعریف و تمجید از آن اندامها در ذهن. اینگونه افراد با نگاه های سنگین خود موجبات ناراحتی دیگران را فراهم کرده و سبب نا امنی اجتماعی میگردند. انسانی که از سلامت فکری برخوردار است هیچگاه به خود اجازه نمی دهد که جنس مخالف را کالایی برای لذت بخشی و هوسرانی بشمار آورد. یک انسان متمدن تا قبل از ازدواج خویشتن داری نموده و امیال جنسی و ارضای آنها را پس از ازدواج فقط محدود به همسرش میکند.

2-
داشتن افکار مداوم پیرامون برقراری رابطه جنسی. کسانی که بیش از حد و بصورت همیشگی در ذهن خود به مسئله رابطه جنسی میپردازند گویی چیز مهمتری در زندگی آنها وجود ندارد.

3-
استفاده از الفاظ رکیک و فحاشی جنسی.

4-
حسادتهای جنسی. کسانی که به رابطه عاشقانه بین دو نفر حسد می ورزند و سعی در تخریب و سنگ اندازی در آن رابطه را دارند به نوعی گرفتار سادیسم جنسی می باشند. این گونه افراد از اینکه جایگزین رقیب عشقی خود شوند لذت بیمار گونه ای میبرند.

5-
متلک ها و مزه پرانیهای جنسی. عبارت است از گفتن جملاتی غیر اخلاقی به جنس مخالف که معمولاً تعابیر جنسی و ناراحت کننده دارند.

6-
خود ارضایی. عمل وسواس گونه لذت بردن از خود و ارضای جنسی بدین شیوه میتواند یکی از نشانه های سادیسم جنسی باشد.

7-
تفکرات برقراری رابطه جنسی با محارم، آزار جنسی کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها.

8- تعرض، توهین، بد رفتاری و ایجاد محدودیت برای افراد صرفاً به این دلیل که آنها ممکن است دچار انحرافات جنسی باشند. متهم کردن دیگران بر اساس توهمات و حدس های بی اساس. این دسته از مبتلایان به دلیل وجود کمبودها و گره های زیاد در زندگی خود اقدام به آزاد و اذیت افراد می نمایند.

9-
بازدید تصاویر، فیلمها و سایتهای جنسی، گپ های جنسی در چت روم ها، به نمایش گذاردن اندام از طریق وب کم، استفاده از تلفن برای گفتگوهای جنسی با افراد غریبه.

10-
برقراری روابط جنسی غیر متعارف همراه با صدمه رساندن و جراحات به خود یا طرف مقابل از قبیل بریدگی، بستن دست و پا، شلاق زدن و ضربه زدن.

11-
تمایل به برقراری رابطه جنسی با افراد گوناگون با وجود داشتن همسر. خیانت و تنوع طلبی. رابطه جنسی با روسپیان، تجاوزات جنسی. برقراری تماس بدنی و چسبیدن به دیگران در محیطهایی مانند مترو، اتوبوس،…

12-
همجنس بازی. عبارت است از برقراری روابط جنسی با همجنس خود.

13-
شک کردن های زیاد و بی مورد به همسر و باز خواستهای وسواس گونه. در این شرایط فرد بطور مداوم تصور میکند همسرش در حال خیانت و برقراری رابطه جنسی با اشخاص دیگر است.

14-
برخی خیالپردازی های جنسی همانند رابطه جنسی گروهی و یا سهیم کردن شریک جنسی با فردی دیگر. تصور اینکه شریک جنسی در حال برقراری رابطه جنسی با فردی دیگر است. این یکی از ویران کننده ترین موارد سادیسم جنسی بشمار میرود. 15- برقراری رابطه جنسی با حیوانات. که حتی تصور آن شان انسان را به پایین ترین سطح خود می رساند.

16-
آرایش های بسیار غلیظ، استفاده از لباسهای تحریک کننده و نامناسب به قصد جلب توجه و ظاهرسازی هایی که جاذبه جنسی را به نمایش بگذارند.

طبیعی است که برخی از موارد فوق نشانگر سادیسم جنسی حاد و برخی دیگر از شدت کمتری برخوردارند. کسانی که نشانه های فوق را دارند باید برای رهایی از تاثیرات مخرب فردی و اجتماعی این بیماری به متخصصین روانکاو مراجعه و با بهره گیری از روشهای درمانی اقدام به معالجه خود کنند.

برخی از اقداماتی که میتوان برای درمان انجام داد:

• زدودن افکار نامعقول جنسی، کنترل و پالایش تصورات ذهنی.
• مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی.
• ازدواج هوشمندانه و زندگی عاشقانه.
• ورزش.
• شرکت در فعالیتهای سالم اجتماعی.
• ارتباط با خدا و روی آوردن به معنویات.
• برقراری ارتباط با افراد سالم و یافتن دوستان مفید.
• خویشتن داری.

سادیسم جنسی عوارض کوتاه مدت و طولانی مدت فردی-اجتماعی دارد از جمله:
• تقلیل قوه تفکر
• عارضه های عصبی و روانی
• افزایش بیماریهای جنسی
• افسردگی
• برهم خوردن روابط و شکست در ازدواج
• کم شدن حافظه و فراموشی
• نا امنی اجتماعی
• طرد شدگی
• رواج روابط نامشروع
• عقب ماندگی اجتماعی


رابطه جنسی نیز همانند سایر نیازهای بشر باید امری طبیعی تلقی گردیده و به نحوی مطلوب ارضاء و برآورده شود ولی فقط با ساز و کاری که خداوند تعیین نموده که همان ازدواج و تشکیل خانواده است. فراهم نبودن بستر مناسب برای ازدواج و نیز هرگونه ارضای نامتعارف این میل و نیز نادیده گرفتن آن میتواند به بحران جنسی در یک جامعه تبدیل شود. فشارهای جنسی ناشی از عدم ازدواج بموقع به فرد و اجتماع لطمات زیادی خواهد زد. مسائل جنسی باید از سنین پایین آموزش داده شود تا افراد با آگاهی کامل با این مسئله برخورد کنند و از خطرات جسمی-روانی آن در امان باشند.

 

 

 

·                                 درین این باره لطف نموده کوشش کنید تا مطالبی را در میان بگذارید که اسلامی و با اسلام مطابقت داشته باشد نه اینکه رسم و رواج و عنعنات که شما آنرا جهان سوم، دوم و اول می نامید در اینجا نشر کنید منظورم عنعنات کفار و ملحدین را در میان نگذارید.. تشکر
Yesterday at 11:17am · UnlikeLike · 1 personYou like this..

Farid Rehmani

درست فرموديدبرادرعزيز روح الله جان من هم کوشش دارم تا جلو چرندیات آقايي را بگیرم تاجایي که من درک کرده ام ازمطالب بی مفهوم وی همه اش ترغيب مسلمانان به سوي آزادی خارج ازدايره اسلام وترغیب به دين کثیف ولعنتي عيسویت است که من بااولين مطلب اش آوازانتقادرابلند نمودم ولی متسفانه کسي با علم بيشتردرباره اسلام مراهمراهی نکرد صد افسوس خداوندتعالی ميداند که چی قدرپس فطرت هايی گراویده مطالب وی شده اند وبه فکرآزادی خارج ازدایره دين مبين اسلام پرداخته اند نموده اندوالله وعلم هیچ گاهي نميپزیردکه من مرتکب گناهي عظیمی به خاطرپخش فحشادربين مسلمان گردیده ام وبایدازهمه معضرت بخواهم بلمقابل وی خواهان دلايل قرآنی درمقابل این کفرش شده است که من جوابش راباشوال ميدهم که درکجايي قرآن پاک آمده که شناکردن وعشقبازی بادخترت روااست ؟؟؟ تاهمه را تشویق به فحشا نمایی …همه نوشته های آن اگردقت شود ترغیب به دین کثيف عیسویت است وآن راديني میداند اول درقرآن واضحآ آمذه که دين الهي دين مبین اسلام بوده وپيروان ادیان ديگربه جزستم به خويشتن کاری ديگري نميکنند آقایی غیاثي لطف نموده قرآن رامطالعه نمایدو اگردردسترس نداريد پس آدرس ات رابدهيدتابرايت ازکابل هديه نمايم تا پیروی ازقرآن نموده ودست ازدین کثيف ولعنتی عيسویت برداريد o                                                            ..
Rohullah Neda
محترم این یک گروه آزاد است و هیچ کسی حق این را ندارد که مطلب کسی دیگری را پاک کند .
Monday at 10:47am · UnlikeLike · 1 personYou like this..

Rohullah Neda

آقای درین این باره لطف نموده کوشش کنید تا مطالبی را در میان بگذارید که اسلامی و با اسلام مطابقت داشته باشد نه اینکه رسم و رواج و عنعنات که شما آنرا جهان سوم، دوم و اول می نامید در اینجا نشر کنید منظورم عنعنات کفار و ملحدین را در میان نگذارید.. تشکر
Yesterday at 11:17am · UnlikeLike · 1 personYou like this..

Farid Rehmani

درست فرموديدبرادرعزيز روح الله جان من هم کوشش دارم تا جلو چرندیات آقايي را بگیرم تاجایي که من درک کرده ام ازمطالب بی مفهوم وی همه اش ترغيب مسلمانان به سوي آزادی خارج ازدايره اسلام وترغیب به دين کثیف ولعنتي عيسویت است که من بااولين مطلب اش آوازانتقادرابلند نمودم ولی متسفانه کسي با علم بيشتردرباره اسلام مراهمراهی نکرد صد افسوس خداوندتعالی ميداند که چی قدرپس فطرت هايی گراویده مطالب وی شده اند وبه فکرآزادی خارج ازدایره دين مبين اسلام پرداخته اند نموده اندوالله وعلم هیچ گاهي نميپزیردکه من مرتکب گناهي عظیمی به خاطرپخش فحشادربين مسلمان گردیده ام وبایدازهمه معضرت بخواهم بلمقابل وی خواهان دلايل قرآنی درمقابل این کفرش شده است که من جوابش راباشوال ميدهم که درکجايي قرآن پاک آمده که شناکردن وعشقبازی بادخترت روااست ؟؟؟ تاهمه را تشویق به فحشا نمایی …همه نوشته های آن اگردقت شود ترغیب به دین کثيف عیسویت است وآن راديني میداند اول درقرآن واضحآ آمذه که دين الهي دين مبین اسلام بوده وپيروان ادیان ديگربه جزستم به خويشتن کاری ديگري نميکنند آقایی غیاثي لطف نموده قرآن رامطالعه نمایدو اگردردسترس نداريد پس آدرس ات رابدهيدتابرايت ازکابل هديه نمايم تا پیروی ازقرآن نموده ودست ازدین کثيف ولعنتی عيسویت برداريد

نظر من شناساندن دیدګاه های دیګران و معیار های آنان است لطفا مطالب مرا پاک نکنید که کسانی مانند آقای فرید بدانند که تا ما اتحاد نداشته باشیم و تساهل درجا خواهیم زد و محکوم کردن دیګران بدون داشتن اطلاعات کامل صرف عملی خوب نمی باشد. به امید پیروزی علم بر جهل

Rohullah Neda آقای  درین این باره لطف نموده کوشش کنید تا مطالبی را در میان بگذارید که اسلامی و با اسلام مطابقت داشته باشد نه اینکه رسم و رواج و عنعنات که شما آنرا جهان سوم، دوم و اول می نامید در اینجا نشر کنید منظورم عنعنات کفار و ملحدین را در میان نگذارید.. تشکر

درست فرموديدبرادرعزيز روح الله جان من هم کوشش دارم تا جلو چرندیات آقايي  را بگیرم تاجایي که من درک کرده ام ازمطالب بی مفهوم وی همه اش ترغيب مسلمانان به سوي آزادی خارج ازدايره اسلام وترغیب به دين کثیف ولعنتي عيسویت است که من بااولين مطلب اش آوازانتقادرابلند نمودم ولی متسفانه کسي با علم بيشتردرباره اسلام مراهمراهی نکرد صد افسوس خداوندتعالی ميداند که چی قدرپس فطرت هايی گراویده مطالب وی شده اند وبه فکرآزادی خارج ازدایره دين مبين اسلام پرداخته اند نموده اندوالله وعلم هیچ گاهي نميپزیردکه من مرتکب گناهي عظیمی به خاطرپخش فحشادربين مسلمان گردیده ام وبایدازهمه معضرت بخواهم بلمقابل وی خواهان دلايل قرآنی درمقابل این کفرش شده است که من جوابش راباشوال ميدهم که درکجايي قرآن پاک آمده که شناکردن وعشقبازی بادخترت روااست ؟؟؟ تاهمه را تشویق به فحشا نمایی …همه نوشته های آن اگردقت شود ترغیب به دین کثيف عیسویت است وآن راديني میداند اول درقرآن واضحآ آمذه که دين الهي دين مبین اسلام بوده وپيروان ادیان ديگربه جزستم به خويشتن کاری ديگري نميکنند آقایی  لطف نموده قرآن رامطالعه نمایدو اگردردسترس نداريد پس آدرس ات رابدهيدتابرايت ازکابل هديه نمايم تا پیروی ازقرآن نموده ودست ازدین کثيف ولعنتی عيسویت برداريدSee More

about an hour ago · LikeUnlikeضمنا برداشت برادران ترکیه را از اسلام مطالعه کنید و نظرتان را بطور علمی بنویسید؟ یا در لبنان و سایر کشورهای نیمه اروپایی شده اسلامی ؟ نظر من وحدت و تساهل است و برخورد علمی نه غیر علمی و بی انصافی12 minutes agoUnable to post comment. Try Againلطفا متن آن آیه قرآن را که مخالف شنای دختر و پدر در استخر یاحوض است با ذکر آیه و شماره آن برای من بفرستید تا به دخترانم نشان بدهم آیه بایست به عربی باشد . اګر در رم زندګی میکنی مثل رومی ها باش ؟12 minutes agoUnable to post comment. Try Againدر بیشتر کشورهای اسلامی نظیر ترکیه زنان و مردان در کنار دریاها باهم شنا میکنند در کجای قرآن نوشته شده که شنای خانوادګی پدر و دختران و پسرانش معاشقه است ؟ چرا تمامی مغز شما به سکس انباشته شده است ؟ مګر در لبنان و دیګر کشورهای ندیده اید که مردان و زنان باهم شنا میکنند در صورتیکه اسلامی هم هستند. یا در کشورهای آسیانه میانه که سالها تحت نظر روسها اداره میشدند حتی پښتونها هم اینهمه رقص و آواز دارند حرفی که میزنید بایست سندیت داشته باشد کجای قرآن نوشته شده که دین مسیحیت کثیف است ؟ در اروپا و آمریکا زن مرد موقع دیدار هم همدیګر را در آغوش میګیرند در کجای قراڼ نوشته شده که اینان کفار هستند؟ اکثرکشورهای اسلامی مردمشان نظیر اروپا اداره میشوند البته مردم آن کشورها. در همین آمریکا هم چندین هزار افغانی مثل آمریکایی ها زندګی میکنند؟ کجای اسلام نوشته شده دین کثیف و لعنتی اسلام؟ آیه اش را نشان بدهید اګر نمی توانید پس ساکت باشید. مردم آمریکا اسلام را با نام مولانا جلال الدین بلخی دینی پیشرو و علمی و با فضیلت می شناختند حالا آنرا دینی مملو از خشم پرخاشګری و نفرت می شناسند البته سوداګران این را بیشتر دوست دارند زیرا میتوانند اسلحه های خود را بفروشند. شما به هیچ یک از مطالب من توجه نکردید تنها یک موضوع برایتان مهم بود شنا که ورزش است با دخترانم انشاالله راهنمایی بشوید و علمی و دقیق فکر کنید معلومات خود را زیاد کنید کتاب بخوانید فکر نمی کنم که شما حتی قرآن را کامل با معنی آن خوانده باشید وګرنه آنهمه علم و فضیلت و اخلاق و محبت و عقو احترام و بزرګواری را دانسته بودید

 

 

 

 اسلامی که مولانا جلال الدین مولوی بلخی رومی آنرا نمایندګی میکند
یا اسلام طالبانی و بن
لادنی ؟ امروز یکی
از دوستانی پاکستانی میګفت غرب پاکستان را هدایت میکند تا مدرسه های مذهبی اسلامی
درست و زیاد کند و در آنجا اسلامی خشن و بدون دانش توسعه و آموخته شود تا بتوانند
چهره ای غیر علمی غیر انسانی ومتحجر پایه ریزی کرده بعد با
حمله به مسلمین و اسلام تمدن و دارایی های مسلمین و اسلام و آبروز آنرا به باد
بدهند. بعد هم با آتش زدن به خرافه های
و تمامیت خواهی ها و دیکتاتوری مردم را روبروی هم قرار دهند و مردم را به تجاوز
دزدی فساد تمامیت خواهی ظلم و غارتګری سوق دهند وکل جامعه های اسلامی و جهان سوم را بی صورت کنند. بعدهم نخبه ګان کشورهای دنیای سوم را به سرمایه
مادی و علمی شان به غرب بکشانند و آنان را بصورت زندانی درآورند و با
بی اهمیت کردن آنان آنها را له کنند؟ ولی به نظر من اینان به مردم
حتی طبقه متوسط خود هم رحم و شفقت ندارند و این طبقه متوسط خود آڼان هستند که
قربانیان دیګر آنان می باشند مردم ما به مبارزه باهم مشغول هستند و از توجه به ریشه
های اصلی عقب افتادګی هایشان عاجز میشوند. دامنه نفرت پراکنی و ظلم و ستم و فشار
اقتصادی مردم کشورهای دنیای سوم را بجان هم میاندازد و همه سعی میکنند با قربانی
کردن هم به تنازع بقای خود ادامه دهند و در نتیجه تمامی اعتماد ها دوستی ها از بین
میرود ویک مشت انسان در دنیای سوم باقی می ماند که تنها فکر آنی منافع شخصی خصوصی خودشان هستند و براحتی ملتی را به باد میدهند برای
اینکه مقداری به ثروتهای غیر مشروع آنان اضافه شود. متاسفانه ملت های ما بجای مطالعه و عالم شدن بیشتر به طرف تمامیت خواهی خودخواهی و
کسب ثروتهای غیر مشروع و زیاد توجه میکنند.

 

 

 در مطلبهاي پايین عمق تعصب های کور نشان داده شده است.

علامتگذاری ویرایشپاسخپاسخ

 • Sahameddin9 0 minutes ago متاسفانه شما مطلبهای مرا که از نظر دلسوزی می نویسم نمی خوانید اگر شما آیه ای با ذکر شماره از قرآن کریم بیآورید که چنانچه پدری که در اروپا زندگی کرده و مادرش اروپایی است با دختری از همسر چینی اش در آب حوض شنا یا آب بازی کنند مستحق گناه هستند حرف شما درست است آنهم در کشوری مسیحی یا سکولار نه در یک کشور اسلامی ؟ امیدوارم که با خردی که دارید بتوانید جوابی منطقی بدهید علامتگذاری ویرایشپاسخپاسخ

 • Sahameddin9 0 minutes ago کساني هستند که تعصب تا مغز استخوانهایشان نفوذ کرده است بدون اینکه تحصیلات حتی قرآنی داشته باشند. از این جهت بایست بايد با مدرک و سند گفته هایتان را ثابت کنید و آیه ها را بياورید و شماره آيه را ذکر کنيد. علامتگذاری ویرایشپاسخپاسخ

 • Sahameddin9 0 minutes ago متاسفانه زن ستیزی شما تا آنجاست که شنای یک پدر و دختر را در استخر معاشقه می نامید؟ وای برشما که اینطور تهمت میزنید و دوستی محبت را اصلا نمی شناسید شما از محرم بودن هم اطلاعی ندارید؟ و چون نتوانستید آیه ای از قراڼ کریم بیاورید به فحاشی پر…داخته اید ولی من میدانم که همه ما بازیچه دست کسانی هستیم که بین ما تفرقه میخواهند؟ متاسفانه شما نه مطالب مرا خواندید و نه در باره آنان فکر کردید تنها یک عکس را دیدید و آنرا پیراهن عثمان کردید؟See MoreWednesday at 5:11pm · LikeUnlike
  Rohullah Neda نظر به آیه ای بالا برای شما به اثبات رساندم که حجاب شرط لازمی برای یک زن مسلمان میباشد و چطور شما این حق را به خود میدهید تا بگویید که من با دخترم شنا میکنم هیچ کدام عیبی ندارد…
  همان دختر تان که در حوض با شما آببازی میکند آیا حجاب اسلامی …را مراعات کرده، آیا دخترتان تن نیمه برهنه که حتی نیمی بیشتر بدنش با حجاب پوشانیده نشده و اگر نیم کمتر آن پوشیده است اما با لباس نازک و چسب که توجه همه را به خود جلب می کند با شما غسل نمیکند در حالیکه آن آیه را اگر درست مطالعه کنید خطاب به زن مومن و مسلمان شده یعنی این که کسی که سرپیچی از این آیه میکند… کفر مطلق هست و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و در صورتیکه خودرا مسلمان خطاب می کند پس از دید اسلام جز یک انسان ملحد و مشرک بیش نیست و حکم دراین باره دُره زدن آنهاست و باید سر بریده شوند

   

   

   باز متاسفانه در کشورهای اسلامی افراط و تفریط فراوان است صرف مشروبات الکلی بیش از حد توسط مثلا مسلمانان و یا سو استفاده های از آزادیهای کشورهای دیگر توسط ثروتمندان مسلمان و فساد و دوری از اخلاق واقعی و توجه به تظاهر و دورویی بچه بازی همجنس بازی خود ارضایی خود سوزی زنان د دختران سو استفاده از دختران سرکوب شده دزدی و غارت کشورهای اسلامی همه از نظر شما بی اهمیت است تنها شنای دختری نیمه چینیایی با پدر نیمه اروپایی اش مورد توجه شماست حتی برای گفته های خود آیه ای همراه با شماره آن از قرآن هم نتوانستید بیآورید؟ و یا به گفته های دیگران که برایتان نوشتم پاسخ ندادید؟

   

  Meet Iranian Singles

  Iranian Singles

  Recipient Of The Serena Shim Award

  Serena Shim Award
  Meet your Persian Love Today!
  Meet your Persian Love Today!