سبز

سبز آيين گل و سبزينه است
سبز ياد حشمت ديرينه است

سبز ياد دوره فر و شكوه
بستن ضحاك در البرز كوه

سبز عبا و جبه وعمامه نيست
سبز گويد از خرد،عمامه چيست؟

سبز از دانش گرفته رنگ خويش
سبز آتش می زند تسبيح وريش

سبز برگشتن به اوج خويشتن
مهر باطل برسر ملا زدن

باسپاس عشقی دوم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!