پروای دل

اندیشه های گسیخته افسارم

با فریاد های دل

آرام نمی گیرند.

دشت را کرانه ای نمی بینم

خدایی که بیگاه در خشم آید

پیغامبری نمی جویم.

دل

ای کاش

یاغی بود

سوارکاری میدانست

بی پروا بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!