Blog

نامردی ایرانیان

در کشورهای دموکراتیک؛ پارلمان نماد و ابزار حاکمیت مردم بر همه امور کشور است. دیروز برای اولین بار در عمر نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب”

Read More »