Blog

پاییز

دانستنِ شاید سخت است دانستنِ باید، سخت تر هر که فهمش بیش، بس بدبخت تر! …. رازها پیر میشوند و در پاییز میمیرند معمولا در

Read More »

آقا امام زمان و بهائیان

تصورش را بفرمایید، در منزل خود در کنار خانواده هستید و در میزنند، کیه؟ صدایی میگوید: همسایه. در را باز میکنید؛ چند رأس سرباز بد نام آقا

Read More »