گفت و گوی سعیدسلطانپور با علی فیاض- اولویت حقوق بشر یا انرژی اتمی؟

علی فباض نویسنده در تبعید -ساکن سوند -مهمان برنامه راه حل سعید سلطانپورمی باشد

حقوق بشر یا انرژی اتمی ایران کدامیک در اولویت مبارزاتی باید قرار بگیرد .

Ali Fayyaz – Writer in Exile in Sweden -guest of Rahehal TV prog. discussing the Human Rights

راه حل 5 شنبه 15 نوامبر 2012

تلویزیون تن کانادا

ا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!