Archive Sections: letters | music | index | features | photos | arts/lit | satire Find Iranian singles today!

Satire

Naagofteh-haaye Aqaba
Middle East peace talks

By Asghar Agha
June 4, 2003
The Iranian

"Yeh gheri bedeem baraatoon?"

"Yaa dast tekoon bedeem?"

"Gher nemikhaad. Dast tekoon bedin!"

"Deh mageh nemigam dast tekoon bedeh?"

"A-maashaallaah… naaz beshi pesar!"

"Yeh boos beh amoo midi yaa na?"

"Akhm nakon, takhm nakon, googooree magooree!"

"Jooneh ammat mikhaai miyoonji-garee koni?"

"Ziyaad seft namaali haa!"

"Yeh dast bedeh beh amoo!"

"Deh migam yeh dast bedeh!"

"Didi khar shodi!"

"Joon… oonjaa ro nigaa kon!"

"Pedar-sagaa khejaalat bekeshin!"

"Man poshteh in topoli ghaayem misham"

"Azizam lotfan dasteto az roo koonam var daar!!"

"Khodemoonimaa… vali onghadam bad nabood!!"

"Maa meereem beh madreseh... baa elefanten schuhe!!"

* Send this page to your friends

COMMENT

For letters section
To Asghar Agha

* Advertising
* Support iranian.com
* FAQ
* Reproduction
* Write for Iranian.com
* Editorial policy

ALSO
By Asghar Agha

Features
in iranian.com

RELATED

Satire
in iranian.com

Book of the day
amazon.com

Funny in Farsi
A Memoir of Growing Up Iranian in America
By Firoozeh Dumas

Copyright 1995-2013, Iranian LLC.   |    User Agreement and Privacy Policy   |    Rights and Permissions