Author

All Posts

Open,

دار عشق

شهلا، تو رفته ای و من به تو می اندیشم/  نگاهت دربرابر چشمهایم زنده می ماند/ هرگاه عکس ترا می بینم/. من به تو می...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!