Blog

چرخ دنده های زمان

زندگی در بیابان گرم و کُشنده، در حائلی از سرابهای که ترا وادار به داشتن امید به قطره آبی می کند و لحظه به لحظه

Read More »

Leurence’s Anatomy

وقتی در تنهایی خودم در اندیشه گم سرکش روزگار به انسان فرو رفته بودم ، بازیچه شدن کور در باد را به یاد آوردم….!! به

Read More »