Blog

سلام ستیزی

چند روز قبل برنامه ای در یکی از تلویزیونها را دیدم که مجری کار خود را با دادن سلام شروع کرد و بعد معذرت خواست

Read More »