Blog

زبان دهكده جهانی

در كشور های برخوردار از تنوع قومی (1) وزبانی، در تعیین زبان رسمی و زبان دوم و سوم بحث های زیادی صورت گرفته و نتایج

Read More »