Blog

انقلاب ایران بزبان خودم

از دیگر مردم جهان چندان خبری ندارم و نمیدونم که آیا اونها هم مثل ما ایرانیها انیقدر دوچار تشتت آرا و عقیده هستند؟ در تمام

Read More »

جنگ فرهنگی

از وقتیکه بتبعید خود خواسته ازسال 1362 از ایران خارج شدم تا کمی قبل از شروع حرکات اعتراضی اخیر از اینکه هنوز وقتی که مردم

Read More »