موسوی و کروبی: کشور شاهد بازتولید مناسبات پادشاهی است
بی بی سی
08-Feb-2011 (2 comments)

آقایان موسوی و کروبی گفته اند که در دهه اول انقلاب، با وجود "ضعف و خودسری هایی که دامنگیر هر انقلابی در آغاز آن می شود" مردم می کوشیدند مناسبات قدیمی را از بین ببرند و افزوده اند: "آیا دردناک نیست که بعد از گذشت بیش از سی سال از انقلاب، دوباره دغدغه مردم مواجهه با بازتولید همان مناسبات پادشاهی و این بار به نام دین باشد؟"

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
afshinazad

اینها شرم ندارند

afshinazad


این اقایون با چه رویی میتوانند زمان شاه را با حال مقایسه بکنند. این واقعأ شرم اور است برای اینها و خجالت هم خوب چیزیست. ایا زمان شاه دار کشیدن و تجاوز و ترور و حمله به ملت و زنان وفساد اجنمائ و مالی و رشوه خوری بود و این وان حرام بود. دست و پا چاپیده میشد. اینها شرم ندارند و هنوز هم چسبیدن به اسلام فاشسیتی و اگر فقط شاه میخواست مثل شما حیوانها برای یک هفته عمل بکند . شما و اخوندهای انگلیسی حالا نبودید. شماها اشغالگر و چپاولگران عرب نژادید که از عربستان وحشی امدید. اروزی روزی که ملت تو خیابانها شماها اشقالها را تکه تکه بکنند و وجود اسلام شما دیگر هرگز بر ایران نباشد.امید دار کشیدن شما قاتلان.


Darius Kadivar

They're just playing with words ...

by Darius Kadivar on

I have no problem with their dislike of the Monarchy ... But then they shouldn't try and define what they clearly don't understand ...

Colin Firth's Stately Role