پیام همبستگی وائل غنیم به ایرانیان
Iran Emrooz
10-Feb-2011

 ” من به تمام ایرانیان میگویم که از ما مصریان یاد بگیرید و ما هم از شما یاد گرفتیم. درآخراین وقایع این قدرت مردم است که پاینده است و با آن ما میتوانیم به هر هدفی برسیم. اگر مردم متحد شوند و اگر باور داشته باشیمو تمامی رویا هایمان میتوانند به واقعیت بپیوندند.”

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark