سقوط دیکتاتوری ها اجتناب ناپذیر است:در پشتیبانی از تظاهرات 25 بهمن
INF-Abroad
13-Feb-2011 (one comment)

حضور فعال شما در تظاهرات روز 25 بهمن به جهانیان نشان خواهد داد که ادامه ذلت و حقارت ناشی از سکوت در برابر حاکمان فاسد و خودکامه را نپذیرفته و عزم خود را جزم کرده اید که برای احقاق حقوق خود به مبارزه تان تداوم بخشید. باید به جهانیان نشان داد، ملتی کهن سال که بیش از یک قرن پیش برای اولین بار با انقلاب مشروطه حکومت قانون را در خاورمیانه مستقر ساخت، امروز هم تا استقرار آزادی، دمکراسی، جدائی دین از حکومت و روی کار آمدن یک حکومت ملی متکی به آراء مردم، به مبارزه خود همچنان ادامه خواهد داد.

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

NAMIR Statement in Support of Feb 14 Protests

by Masoud Kazemzadeh on

NAMIR statement in support of the Feb 14 protests

//www.melliun.org/nehzat/n11/02/25bahman.htm