استقلال یعنی چه؟کره جنوبی که به ده‌ها هزارآمریکایی پایگاه نظامی داده مستقل‌تر است یاایران؟
بی بی سی
18-Feb-2011 (one comment)

استقلال و آزادی کمتر در گفتمان سیاسی ایران از هم جدا افتاده‌اند. در صدر خواسته‌های جنبش اعتراضی مردم ایران در دوران پهلوی و دوران اسلامی، شعاری نبوده که در توان تهییج و بسیج کنندگی با این دو برابری کند. از این دو، آزادی در لباس خواست‌های مدنی چون حق رای، همچنان شور انگیز است و بسیج گر.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
comrade

To be or not to be

by comrade on

There is nothing new with the question of whether to be a dependent beneficiary or an independent loser.  The answer lies within the freedom in making one's next, if not final, move. Doesn't the ironic kismet of the dead  Shah ring a bell?! 

Never increase, beyond what is necessary, the number of entities required to explain anything.