دیکتاتورهای بزرگ
Via YouTube / سعید آزاد
03-Mar-2011 (3 comments)

دیکتاتورها با خودخوهایی و غرور حاضر به شنیدن صدای آزادی مردم جامعه نیستند، وای به آن روز که ملتی ترسشان از مسلسلهای دیکتاتورها بریزد، هیچکسی نمیتواند از بوجود آمدن دمکراسی و آزادی در جامعه جلوگیری کند، در این فیلم شما خواهید دید که دیکتاتورها در حال حاضر اگر به شنیدن صدای ملتشان نیستند دو راه دارند، یکی از کشورشان فرار کنند یا به دست مردم اعدام شوند، با درود بیکران

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

Ms. Hojjat and Vildemose

by Masoud Kazemzadeh on

Dear Ms. Hojjat,

Thank you for your kind words.

Masoud

 

==============================

Dear Vildemose,

Thanks.

MK 

 

 


vildemose

what incentive does Khamenie

by vildemose on

what incentive does Khamenie have to capitualte­? if he does, his fate is no different that Mussolini'­s hanging upside down in the street or awaiting trial such as hussain, or a military tribual by the UN. Khamneie will be as brutal as Ghadaffi.

//www.huffingtonpost.com/2011/03/04/libya-pro...


Maryam Hojjat

Thanks Dr. Kazemzadeh

by Maryam Hojjat on

for posting this video at right time.