محسن هاشمي سرانجام از مترو رفت
ایسنا
04-Mar-2011 (one comment)

 براي اين که بيشتر از اين مردم ، مسافران و توسعه مترو در فشار قرار نگيرند ، علي رغم اعتقاد به خدمت و اعتماد به توان جناب عالي و همکارانم خواهشمند است موافقت فرماييد فرد ديگري که امکان ايجاد هماهنگي بيشتر خواهد داشت در راس مديريت اين شرکت قرار گيرد . بديهي است اينجانب از ادامه هرگونه همکاري با شهرداري و شرکت مترو دريغ نخواهم کرد.

به گزارش ايسنا، شهردار تهران با استعفاي هاشمي موافقت کرده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

one garbage out, surely to be replaced

by mahmoudg on

by yet another garbage.