گزارش کمپین سفارت سبزدرخصوص مصادره به مطلوب جنبش سبز
Green Embassy Campaign
18-Mar-2011 (one comment)

میرساند: چند سند خیلی محرمانه واصله از همکاران عضو کمپین سفارت سبز از داخل نمایندگی های رژیم جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حاکی است: در پی پیشرفت های گام به گام جنبش سبز ملت ایران بسوی یک نهضت رهای بخش ملی و ساختار شکن و برانداز که پس از طرح خواسته های اولیه جنبش مبنی بررأی من کو؟ و سرکوب بیرحمانه و خشن آن حاصل گردید ، مغز متفکر توطئه چینان دستگاه رهبری علیه مردم ایران اعم ازحسین طائب و حسین شریعتمداری گرفته تا وزارت اطلاعات بیت سید علی خامنه ای، چند دستورالعمل بکلی سرّی، بامضای منوچهر متکی وزیر خارجه سابق و اخیرا یک تلکس سرّی بامضای علی اکبر صالحی وزیر خارجه رژیم کودتا به نمایندگی های خارج از کشوردر خصوص ضرورت مقابله با اپوزیسیون خارج از کشور ارسال و طی آن اجرای سریع،مدبرانه، محرمانه آن بشرح زیر تأکید گردیده است

>>>
Masoud Kazemzadeh

Warning by the Green Embassy Campaign

by Masoud Kazemzadeh on

Former diplomats in IRI have released this very sensitive information and analysis.


Share/Save/Bookmark