انرژی اتمی پس از فاجعه فوکوشیما
Radio Farda / فریدون زرنگار
28-Mar-2011


مجله اقتصادی اين هفته را اختصاص داده‌ايم به بررسی فاجعه نيروگاه هسته‌ای فوکوشيمای ژاپن و پيآمدهای آن.

اين فاجعه نه تنها ژاپن که تمام جهان را در برابر اين چالش بزرگ و پرسش حياتی قرار داده است که تا چه اندازه می‌توان به نيروگاه‌های هسته‌ای اطمينان داشت و دستگاه‌ها و فنآوری ايمنی نيروگاه‌ها تا چه حد در برابر رويدادهای غيرقابل پيش‌بينی فعال و مانع ذوب سوخت هسته‌ای شوند. 

نصرت واحدی، کارشناس نيروگاه‌های هسته‌ای و محسن مسرت، استاد دانشگاه هر دو در آلمان به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده‌اند.

اکنون اين پرسش مطرح است که آيا با توجه به رويدادها در ژاپن می‌توان واقعاً به انرژی هسته‌ای و نيروگاه‌های هسته ای با اطمينان کامل ادامه داد؟ آقای واحدی؟

نصرت واحدی: هيچ تکنولوژی به هيچ وجه صد در صد قابل اطمينان نيست. شما يک مته برقی هم بگيريد آن هم صد در صد اطمينان در ... >>>

recommended by Monda

Share/Save/Bookmark