اجراي اولين حكم قصاص اسيدپاشي در ايران
تهران امروز
10-May-2011 (2 comments)

مجيد متهم به پاشيدن اسيد روي صورت آمنه بهرامي نو، قرباني مشهور پرونده اسيدپاشي به احتمال قوي روز شنبه از ناحيه هر دو چشم با اسيد مجازات خواهد شد.

يك منبع آگاه درباره اجراي اين حكم به تهران امروز گفت اين حكم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وي توسط متخصصان انجام مي‌شود و دقت كافي مي‌شود تا ضايعاتي بيشتر از آنچه به قرباني وارد شده نصيب متهم حادثه نشود.

 

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
David ET

توسط متخصصان

David ET


Who says there are not job opportunities in the Islamic Republic?


vildemose

Amazing....I'm speechless.

by vildemose on

Amazing....I'm speechless.